Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm

Quy định về giấy phép xây dựng tạm là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực quản lý đô thị và xây dựng, đặc biệt là khi xã hội đang chịu sự biến động liên tục. Việc xác định thời hạn cho giấy phép xây dựng tạm đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét và điều chỉnh để đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của các công trình xây dựng. Hãy cùng tìm hiểu Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm thông qua bài viết dưới đây.

Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm
Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm

1. Giấy phép xây dựng tạm là gì?

Giấy phép xây dựng tạm hay còn được gọi là giấy phép xây dựng có thời hạn được quy địnhtại Khoản 18 Điều 3 Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 như sau:

“Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

18. Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.”

Như vậy Giấy phép xây dựng tạm được cấp trong trường hợp công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở khu đất quy hoạch và sẽ được sử dụng trong thời hạn nhất định dựa theo quy trình quy hoạch.

2. Giấy phép xây dựng tạm phải đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ Điều 94 Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020, nếu nhà ở, công trình bạn định xây thuộc các trường hợp dưới đây thì được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

5. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.

Như vậy Khoản 1 là điều kiện chung khi cấp giấy phép xây dựng tạm thời. Ngoài ra:

  • Đối với, Công trình xây dựng thì phải đáp ứng khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng 2014.
  • Đối với Nhà ở riêng lẻ thì phải đáp ứng các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật Xây Dựng 2014.

Ngoài điều kiện chung được quy định quy định ở trên, khi đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm phải tuân thủ khoản 4, khoản 5 tại Điều 94 Luật xây dựng 2014.

3. Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm

Sau 5 năm, giấy phép xây dựng tạm có thời hạn sẽ phải tuân thủ các điều kiện quy định trong Luật Xây dựng 2014 sau khi sửa đổi và bổ sung năm 2020. Nếu công trình hoặc nhà ở riêng lẻ mà bạn đang xây dựng vẫn đáp ứng các điều kiện quy định và được thể hiện trong giấy phép, bạn có thể tiếp tục sử dụng và hoàn thành công trình đó.

Về vấn đề đền bù, thông thường, Luật Xây dựng không nêu rõ về việc đền bù sau khi hết thời hạn của giấy phép xây dựng tạm. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan nhà nước có quyết định thu hồi đất và công trình cần phải bị phá dỡ, chủ đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc phá dỡ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý: Những thông tin trên chỉ là tóm tắt và không thể thay thế cho việc tham khảo luật pháp cụ thể tại quốc gia của bạn.

4. Ý Nghĩa Của Giấy Phép Xây Dựng Tạm

Ý Nghĩa Của Giấy Phép Xây Dựng Tạm
Ý Nghĩa Của Giấy Phép Xây Dựng Tạm

Giấy phép xây dựng tạm, còn được gọi là giấy phép xây dựng có thời hạn, được quy định tại Khoản 18 Điều 3 của Luật Xây dựng 2014 sau khi được sửa đổi và bổ sung vào năm 2020, có nội dung như sau:

“Theo quy định trong Luật này, các khái niệm dưới đây được hiểu như sau:

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng được cấp cho việc xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ, có thời hạn sử dụng cụ thể theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.”

Như vậy, giấy phép xây dựng tạm được cấp trong trường hợp công trình hoặc nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên khu đất đã được quy hoạch, và sẽ chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, tuân theo kế hoạch thực hiện quy hoạch.

5. Lý do vì sao phải xin giấy phép xây dựng tạm?

Khi xây dựng công trình chủ sở hữu cần xin cấp giấy phép tạm thời vì những lý do sau:

  • Tránh được các vấn đề kiện tụng liên quan đến việc xây dựng.
  • Giấy phép xây dựng tạo điều kiện cho chủ sở hữu thuận lợi trong việc xây dựng nhanh chóng nhấ
  • Giúp xác định được công trình hoặc nhà ở có hợp pháp hay không.
  • Thủ tục pháp lý bắt buộc với những công trình được pháp luật quy định.
  • Xác minh kích thước đất trong sổ đỏ và quyền sở hữu chính chủ quy hoạch không.
  • Nếu là đất nông nghiệp cần được giấy phép để chuyển đổi mục đích sử dụng.
  • Giấy phép xây dựng tạm giúp nhà nước quản lý được xây dựng dự án quy hoạch. Giám sát được quá trình hình thành và phát triển bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

6. Mọi người cùng hỏi

Làm thế nào quy định về giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm đóng vai trò trong quản lý đô thị và xây dựng?

Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm giúp đảm bảo sự duy trì và theo dõi công trình xây dựng, đồng thời cung cấp cơ hội để đánh giá và điều chỉnh theo tiến triển và thay đổi trong cộng đồng.

Tại sao cần phải gia hạn giấy phép xây dựng tạm sau khoảng thời gian 5 năm?

Việc gia hạn giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm là để đảm bảo rằng các công trình đáp ứng các yêu cầu mới, không gây nguy hiểm hay ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cộng đồng xung quanh.

Ai là người chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định về việc gia hạn giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm?

Thường, chính quyền địa phương là tổ chức có trách nhiệm đánh giá và quyết định về việc gia hạn giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm dựa trên các tiêu chí và quy định địa phương.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định giấy phép xây dựng tạm sau 5 năm. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790