Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại Đồng Nai nhanh chóng

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng mạnh mẽ, việc lập báo cáo tài chính là một quy trình quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là tại Đồng Nai – một trong những địa phương phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại Đồng Nai không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của cơ quan quản lý mà còn là chìa khóa quan trọng để nắm bắt tình hình tài chính, đồng thời tạo nền tảng cho quyết định chiến lược và phát triển bền vững.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại Đồng Nai nhanh chóng
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại Đồng Nai nhanh chóng

1. Quy định lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp tại Đồng Nai

1.1. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính Năm tại Đồng Nai

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được quy định như sau:

Doanh Nghiệp Ngoài Nhà Nước: Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp ngoài nhà nước phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật. 

Doanh Nghiệp Nhà Nước: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước được quy định thời hạn nộp theo từng đợt:

 • Báo cáo tài chính quý: nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
 • Báo cáo tài chính năm: nộp chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

1.2. Báo Cáo Tài Chính và Quy Định Tuân Thủ

Việc xây dựng dự báo tài chính là một bước quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý kế hoạch thu chi một cách hiệu quả. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định, quá trình lập báo cáo tài chính cần tuân thủ các quy định cụ thể tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ: Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (Bao Gồm Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ): Áp dụng chế độ kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Doanh Nghiệp Có Quy Mô Lớn: Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, việc lập báo cáo tài chính năm phải tuân theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1.3. Các Loại Báo Cáo Tài Chính

Theo quy định của pháp luật, Báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp bao gồm bốn loại báo cáo sau đây:

 • Bảng Cân Đối Kế Toán: Bảng này thể hiện tổng tài sản, tổng nợ và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể, thường là cuối năm. Bằng cách này, bảng cân đối kế toán biểu diễn sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, làm rõ nơi mà nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp đang được sử dụng.
 • Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh: Báo cáo này thể hiện kết quả tài chính của doanh nghiệp trong một khoản thời gian xác định, thường là một năm. Nó bao gồm các chỉ số như doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận trước và sau thuế, cùng với các chỉ số khác như lợi nhuận trên cổ phần và cổ tức.
 • Bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ: Bảng này thể hiện nguồn gốc của tiền và cách mà tiền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp quản lý tiền mặt, khả năng trả nợ và đầu tư trong tương lai.
 • Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính: Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong BCTC, giúp doanh nghiệp giải thích và bổ sung thông tin chi tiết. Nó cung cấp thông tin thêm về các khoản thu chi khác, đảm bảo tính minh bạch và giúp người đọc hiểu rõ hơn về các số liệu trong ba báo cáo trước đó.

2. Hướng dẫn các bước lập báo cáo tài chính tại Đồng Nai đúng chuẩn

Bước 1: Tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Trong quá trình lập báo cáo tài chính, bước đầu tiên là tập hợp, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán một cách rõ ràng. Các chứng từ này bao gồm hóa đơn, biên lai, phiếu thu chi, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan khác. Việc phân loại chúng theo trình tự thời gian giúp việc kiểm tra và kê khai báo cáo trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của chứng từ cũng là quan trọng trong quá trình sắp xếp.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên chứng từ kế toán đã được sắp xếp, nhà quản lý tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán năm. Quá trình này bao gồm kiểm tra và hoàn thiện chứng từ để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về công tác kế toán và thuế. Bước này có thể thực hiện đồng thời với bước 1.

Bước 3: Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Đối với tài sản cố định và chi phí trả trước, doanh nghiệp cần hạch toán rõ ràng và phân bổ thời gian và chi phí phát sinh hàng tháng một cách hợp lý, đúng theo quy định. Kế toán viên cần phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo từng tháng và từng quý để đảm bảo việc kê khai báo cáo tài chính diễn ra một cách chuẩn xác. Việc phân loại rõ ràng cũng bao gồm chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định và các khoản ước tính khác.

Bước 4: Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Cuối kỳ kế toán, người quản trị cần kiểm tra và điều chỉnh các khoản ước tính trên chứng từ kế toán. Điều này nhằm đảm bảo rằng các con số trong báo cáo tài chính phản ánh chính xác thực tế của doanh nghiệp và tuân thủ đúng quy định kế toán hiện hành. Các nội dung cần hạch toán bao gồm:

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
 • Các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.
 • Các khoản chi phí của năm cần trích trước, bao gồm lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, chi phí kiểm toán, các chi phí mang tính chất thường xuyên.
 • Các bút toán phân loại lại khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, phân loại lại công nợ ngắn hạn dài hạn, các khoản vay ngắn hạn dài hạn.
 • Các bút toán điều chỉnh sai sót (nếu có).

Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách

Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách là một bước quan trọng trong quá trình lập báo cáo tài chính. Kế toán viên cần kiểm tra và rà soát lại các số liệu trong sổ sách để đảm bảo tính chính xác. Nếu có số liệu hạch toán sai, báo cáo tài chính có thể trở nên không chính xác, dẫn đến việc mất thời gian và công sức phải rà soát, điều chỉnh và làm lại báo cáo tài chính.

Để đảm bảo độ chính xác, kế toán viên cần:

 • Rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản.
 • Kiểm tra chuyển số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ mới của tất cả các tài khoản.
 • Kiểm tra lại số dư của từng nhóm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
 • Kiểm tra số lượng và giá trị từng loại hàng hóa.
 • Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ cái.

Bước 6: Thực hiện các bút toán kết chuyển

Sau khi kiểm tra và rà soát các số liệu, kế toán viên cần thực hiện các bút toán kết chuyển lãi/lỗ trong năm. Quá trình này bao gồm hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lỗ, lãi và đảm bảo các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không còn số dư cuối kỳ.

Đối với doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập, người quản trị cần kết chuyển lần đầu để xác định lãi và tính ra số thuế cần nộp. Tiếp theo, hạch toán bổ sung bút toán ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh trước khi thực hiện kết chuyển lại để có con số lợi nhuận cuối cùng.

Bước 7: Xây dựng báo cáo tài chính

Sau khi hoàn tất các bước trên, kế toán viên có thể lập báo cáo tài chính. Việc nắm vững quy trình này giúp doanh nghiệp có báo cáo tài chính đúng chuẩn, làm cho quản lý tài chính trở nên hiệu quả và đáng tin cậy hơn.

Việc thực hiện hướng dẫn lập báo cáo tài chính không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là bước đi quan trọng để doanh nghiệp tự kiểm soát và quản lý tốt hơn nguồn lực tài chính của mình. Sự nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì uy tín trước cơ quan quản lý mà còn là yếu tố quyết định sự thành công và bền vững trong môi trường kinh doanh ngày nay. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại Đồng Nai là hành trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn lên, phát triển mạnh mẽ trong thị trường ngày càng cạnh tranh. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790