Luật hai quốc tịch Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển không ngừng của xã hội và quan hệ quốc tế, nhiều người Việt Nam đã chọn con đường sở hữu hai quốc tịch nhằm mở rộng cơ hội và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, việc này không khỏi đặt ra nhiều thách thức và tranh cãi, đặc biệt là khi liên quan đến Luật hai quốc tịch Việt Nam. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về “Luật hai quốc tịch Việt Nam“.

Luật hai quốc tịch Việt Nam

1. Tầm quan trọng của Luật hai quốc tịch Việt Nam

Luật hai quốc tịch Việt Nam có tầm quan trọng đối với cả cá nhân và quốc gia. Đối với cá nhân, Luật hai quốc tịch giúp họ có nhiều cơ hội hơn trong học tập, làm việc, sinh sống và phát triển bản thân. Cụ thể, người mang hai quốc tịch có thể:

 • Được hưởng các quyền và lợi ích của cả hai quốc tịch, bao gồm: quyền tự do đi lại, cư trú, học tập, lao động, kinh doanh, sở hữu tài sản, hưởng các chế độ an sinh xã hội,…
 • Có thể tiếp cận với nhiều cơ hội giáo dục, việc làm, đầu tư, kinh doanh ở cả hai quốc gia.
 • Có thể bảo vệ quyền và lợi ích của mình một cách tốt hơn khi ở nước ngoài.

Đối với quốc gia, Luật hai quốc tịch giúp tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực từ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cụ thể, Luật hai quốc tịch giúp:

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
 • Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tầm quan trọng của Luật hai quốc tịch Việt Nam được thể hiện qua các điểm sau:

 • Luật hai quốc tịch góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mang hai quốc tịch.
 • Luật hai quốc tịch góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2. Nội dung của Luật hai quốc tịch Việt Nam

Luật hai quốc tịch Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Luật này quy định về việc xác định, thu hồi, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam có hai quốc tịch.

Nội dung của Luật hai quốc tịch Việt Nam bao gồm các phần sau:

 • Chương I: Những quy định chung
 • Chương II: Xác định quốc tịch Việt Nam
 • Chương III: Thu hồi quốc tịch Việt Nam
 • Chương IV: Trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Chương V: Thôi quốc tịch Việt Nam
 • Chương VI: Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam có hai quốc tịch

Chương I: Những quy định chung

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam, nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam và quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định quốc tịch Việt Nam.

Chương II: Xác định quốc tịch Việt Nam

Chương này quy định về các trường hợp được xác định là có quốc tịch Việt Nam, các trường hợp không được xác định là có quốc tịch Việt Nam và các trường hợp được xác định lại quốc tịch Việt Nam.

Chương III: Thu hồi quốc tịch Việt Nam

Chương này quy định về các trường hợp bị thu hồi quốc tịch Việt Nam, thủ tục thu hồi quốc tịch Việt Nam và quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thu hồi quốc tịch Việt Nam.

Chương IV: Trở lại quốc tịch Việt Nam

Chương này quy định về các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam, thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam và quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc trở lại quốc tịch Việt Nam.

Chương V: Thôi quốc tịch Việt Nam

Chương này quy định về các trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam và quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thôi quốc tịch Việt Nam.

Chương VI: Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam có hai quốc tịch

Chương này quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam có hai quốc tịch, bao gồm quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và nghĩa vụ đối với quốc gia mà họ là công dân thứ hai.

3. Ưu điểm của Luật hai quốc tịch Việt Nam

Luật hai quốc tịch Việt Nam có nhiều ưu điểm, cụ thể như sau:

 • Tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Luật hai quốc tịch giúp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể giữ được quốc tịch Việt Nam, từ đó có thể tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

 • Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài. Luật hai quốc tịch giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài, đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Luật hai quốc tịch giúp các doanh nghiệp nước ngoài có thể cử người lao động có quốc tịch của họ sang Việt Nam làm việc, kinh doanh mà không phải xin thôi quốc tịch của họ. Điều này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

 • Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người mang hai quốc tịch. Luật hai quốc tịch quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người mang hai quốc tịch, giúp họ có thể tiếp cận và hưởng các quyền lợi của cả hai quốc tịch. Điều này góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mang hai quốc tịch.

4. Nhược điểm của luật hai quốc tịch Việt Nam

Luật hai quốc tịch Việt Nam có một số nhược điểm, cụ thể như sau:

 • Có thể gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước đối với người mang hai quốc tịch. Người mang hai quốc tịch có thể tham gia các hoạt động ở cả hai quốc gia, điều này có thể gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước đối với họ. Ví dụ, người mang hai quốc tịch có thể tham gia bầu cử ở cả hai quốc gia, điều này có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa hai quốc gia.

 • Có thể dẫn đến xung đột giữa các quy định pháp luật của hai quốc gia liên quan đến người mang hai quốc tịch. Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật riêng, do đó, có thể xảy ra xung đột giữa các quy định pháp luật của hai quốc gia liên quan đến người mang hai quốc tịch. Ví dụ, một người mang hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ở cả hai quốc gia.

Để khắc phục những hạn chế này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và các quốc gia khác trong việc quản lý người mang hai quốc tịch. Cụ thể, cần có các quy định pháp luật rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người mang hai quốc tịch, đồng thời cần có các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của hai quốc gia để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người mang hai quốc tịch.

5. Quyền và nghĩa vụ của người mang hai quốc tịch Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của người mang hai quốc tịch Việt Nam

Quyền của người mang hai quốc tịch Việt Nam

Theo quy định của Luật hai quốc tịch Việt Nam, người mang hai quốc tịch Việt Nam có các quyền sau:

Quyền công dân Việt Nam: Người mang hai quốc tịch Việt Nam có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam, bao gồm:

 • Quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
 • Quyền tự do đi lại, cư trú, học tập, lao động, kinh doanh, sở hữu tài sản, hưởng các chế độ an sinh xã hội,…

Quyền của công dân nước ngoài: Người mang hai quốc tịch Việt Nam còn có các quyền của công dân nước ngoài theo quy định của pháp luật nước mà họ mang quốc tịch thứ hai.

Nghĩa vụ của người mang hai quốc tịch Việt Nam

Người mang hai quốc tịch Việt Nam có các nghĩa vụ sau:

Nghĩa vụ công dân Việt Nam: Người mang hai quốc tịch Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ của công dân Việt Nam, bao gồm:

 • Nghĩa vụ tôn trọng Hiến pháp và pháp luật Việt Nam;
 • Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc;
 • Nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự;
 • Nghĩa vụ đóng thuế,…

Nghĩa vụ của công dân nước ngoài: Người mang hai quốc tịch Việt Nam còn có các nghĩa vụ của công dân nước ngoài theo quy định của pháp luật nước mà họ mang quốc tịch thứ hai.

6. Câu hỏi thường gặp

Luật hai quốc tịch Việt Nam quy định những trường hợp nào được xác định là có quốc tịch Việt Nam?

Luật hai quốc tịch Việt Nam quy định 10 trường hợp được xác định là có quốc tịch Việt Nam, bao gồm:

 • Sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có cha mẹ đều là công dân Việt Nam hoặc chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn lại là người không quốc tịch hoặc có quốc tịch khác.
 • Sinh ra ở nước ngoài có cha mẹ đều là công dân Việt Nam.
 • Cha đẻ hoặc mẹ đẻ là công dân Việt Nam còn lại là người không quốc tịch hoặc có quốc tịch khác, được sinh ra ở nước ngoài nhưng có quốc tịch Việt Nam theo ý chí của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.
 • Cha đẻ hoặc mẹ đẻ là công dân Việt Nam, được sinh ra ở nước ngoài nhưng có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước nơi người đó sinh ra.
 • Là người được nhập quốc tịch Việt Nam.
 • Là người được trở lại quốc tịch Việt Nam.
 • Là người được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Điều 19 của Luật này.
 • Là người được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Điều 20 của Luật này.
 • Là người được công nhận là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Luật hai quốc tịch Việt Nam quy định những trường hợp nào bị thu hồi quốc tịch Việt Nam?

Luật hai quốc tịch Việt Nam quy định 5 trường hợp bị thu hồi quốc tịch Việt Nam, bao gồm:

 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này nhưng được nhập quốc tịch nước ngoài mà không thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này nhưng được nhập quốc tịch nước ngoài mà không thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này nhưng được nhập quốc tịch nước ngoài mà không thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật này nhưng được nhập quốc tịch nước ngoài mà không thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 21 của Luật này.

Luật hai quốc tịch Việt Nam quy định những trường hợp nào được thôi quốc tịch Việt Nam?

Luật hai quốc tịch Việt Nam quy định 4 trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam, bao gồm:

 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này nhưng không muốn giữ quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này nhưng không muốn giữ quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này nhưng không muốn giữ quốc tịch Việt Nam.
 • Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật này nhưng không muốn giữ quốc tịch Việt Nam.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Luật hai quốc tịch Việt Nam. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345