Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca

Mẫu PK6 trong Thông tư 63/2011/TT-BCA là một công cụ quan trọng được Bộ Công an ban hành nhằm hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra và đánh giá tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa phương. Hãy cùng tìm hiểu Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca
Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca

1. Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca là gì?

Mẫu PK6 là biểu mẫu được sử dụng để ghi nhận kết quả giám sát và giáo dục người phạm tội đang chấp hành án phạt tù tại nhà. Mẫu này được ban hành theo quy định của Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 09 tháng 07 năm 2011 của Bộ Công an, qui định về các biểu mẫu và sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

2. Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca

Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca
Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca

3. Cách viết mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca

Tiêu đề

Tiêu đề cần ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị lập phiếu kiểm kê tài sản cố định.

Số phiếu

Số phiếu được đánh số thứ tự theo từng lần kiểm kê.

 • Ngày lập phiếu

Ngày lập phiếu ghi theo ngày, tháng, năm.

 • Tên đơn vị

Tên đơn vị ghi đầy đủ, rõ ràng.

 • Địa điểm

Địa điểm ghi rõ địa chỉ của đơn vị.

 • Danh mục tài sản cố định

Danh mục tài sản cố định ghi theo thứ tự bảng kê tài sản cố định của đơn vị.

 • Số lượng

Số lượng ghi số lượng từng loại tài sản cố định.

 • Đơn vị tính

Đơn vị tính ghi đơn vị tính của từng loại tài sản cố định.

 • Giá trị

Giá trị ghi giá trị từng loại tài sản cố định.

 • Tình trạng

Tình trạng ghi tình trạng sử dụng của từng loại tài sản cố định.

 • Kết luận

Kết luận ghi kết quả kiểm kê tài sản cố định.

 • Người lập phiếu

Người lập phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người lập phiếu.

 • Người phụ trách

Người phụ trách ghi rõ họ tên, chức vụ của người phụ trách.

 • Người duyệt

Người duyệt ghi rõ họ tên, chức vụ của người duyệt.

4. Nội dung mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca gồm những gì?

Nội dung mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca gồm những gì?
Nội dung mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca gồm những gì?

Trang 1

Trang 1 của mẫu PK6 ghi nhận các thông tin chung về người chấp hành án phạt tù, bản án, quyết định thi hành án, thời gian giám sát, giáo dục. Cụ thể, các nội dung được ghi nhận trên trang 1 bao gồm:

 • Thông tin về người chấp hành án phạt tù

  • Họ tên: Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người chấp hành án phạt tù.
  • Ngày, tháng, năm sinh: Ghi ngày, tháng, năm sinh của người chấp hành án phạt tù.
  • Giới tính: Ghi giới tính của người chấp hành án phạt tù (nam hoặc nữ).
  • Dân tộc: Ghi dân tộc của người chấp hành án phạt tù.
  • Quốc tịch: Ghi quốc tịch của người chấp hành án phạt tù.
  • Hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ hộ khẩu thường trú của người chấp hành án phạt tù.
  • Nơi tạm trú: Ghi địa chỉ nơi tạm trú của người chấp hành án phạt tù (nếu có).
  • Nghề nghiệp: Ghi nghề nghiệp của người chấp hành án phạt tù.
  • Trình độ học vấn: Ghi trình độ học vấn của người chấp hành án phạt tù.
  • Tình trạng sức khỏe: Ghi tình trạng sức khỏe của người chấp hành án phạt tù.
  • Tiền án, tiền sự: Ghi tiền án, tiền sự của người chấp hành án phạt tù (nếu có).
 • Thông tin về bản án

  • Số, ngày, tháng, năm ra bản án: Ghi số, ngày, tháng, năm ra bản án của người chấp hành án phạt tù.
  • Tội danh: Ghi tội danh của người chấp hành án phạt tù.
  • Hình phạt: Ghi hình phạt của người chấp hành án phạt tù.
  • Thời hạn chấp hành án: Ghi thời hạn chấp hành án của người chấp hành án phạt tù.
 • Thông tin về quyết định thi hành án

  • Số, ngày, tháng, năm ra quyết định thi hành án: Ghi số, ngày, tháng, năm ra quyết định thi hành án của người chấp hành án phạt tù.
  • Nội dung quyết định: Ghi nội dung quyết định thi hành án của người chấp hành án phạt tù.
 • Thông tin về thời gian giám sát, giáo dục

  • Thời gian bắt đầu giám sát, giáo dục: Ghi thời gian bắt đầu giám sát, giáo dục của người chấp hành án phạt tù.
  • Thời gian kết thúc giám sát, giáo dục: Ghi thời gian kết thúc giám sát, giáo dục của người chấp hành án phạt tù.

Trang 2

Trang 2 của mẫu PK6 ghi nhận kết quả giám sát, giáo dục, các biện pháp xử lý kỷ luật, khen thưởng và các thông tin khác có liên quan. Cụ thể, các nội dung được ghi nhận trên trang 2 bao gồm:

 • Kết quả giám sát, giáo dục

  • Ghi nhận tình hình chấp hành án của người chấp hành án phạt tù.
  • Ghi nhận các vi phạm, khuyết điểm (nếu có) của người chấp hành án phạt tù.
 • Các biện pháp xử lý kỷ luật

  • Ghi nhận các biện pháp xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người chấp hành án phạt tù.
 • Các biện pháp khen thưởng

  • Ghi nhận các biện pháp khen thưởng (nếu có) đối với người chấp hành án phạt tù.
 • Các thông tin khác có liên quan

  • Ghi nhận các thông tin khác có liên quan đến việc giám sát, giáo dục người chấp hành án.

5. Quy trình nộp mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca

Bước 1: Lập phiếu theo dõi thi hành án hình sự

Phiếu theo dõi thi hành án hình sự cần được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị lập phiếu, một bản gửi về cơ quan thi hành án dân sự cấp trên.

Trước khi lập phiếu, cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị lập phiếu.
 • Tên người bị kết án.
 • Loại án.
 • Mức án.
 • Hình phạt bổ sung.
 • Tình trạng thi hành án.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thông tin, tiến hành lập phiếu theo mẫu PK6 theo quy định của Thông tư 63/2011/TT-BCA.

Bước 2: Xác nhận phiếu theo dõi thi hành án hình sự

Phiếu theo dõi thi hành án hình sự phải được xác nhận bởi người lập phiếu, người phụ trách và người duyệt.

 • Người lập phiếu ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ.
 • Người phụ trách ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ.
 • Người duyệt ký tên và ghi rõ họ tên, chức vụ.

Bước 3: Nộp phiếu theo dõi thi hành án hình sự

Phiếu theo dõi thi hành án hình sự được nộp về cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày lập phiếu.

6. Nộp mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca ở đâu?

Mẫu PK6 theo Thông tư 63/2011/TT-BCA là biểu mẫu được sử dụng để ghi nhận kết quả giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại gia. Mẫu PK6 được nộp cho cơ quan thi hành án hình sự nơi người chấp hành án cư trú.

Cụ thể, quy trình nộp mẫu PK6 cho cơ quan thi hành án hình sự như sau:

 • Người chấp hành án: Người chấp hành án phải nộp mẫu PK6 cho cơ quan thi hành án hình sự nơi mình cư trú ngay sau khi được giám sát, giáo dục.
 • Người giám sát, giáo dục: Người giám sát, giáo dục có trách nhiệm lập mẫu PK6 và nộp cho cơ quan thi hành án hình sự nơi mình đang thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục.

7. Mọi người cùng hỏi

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu PK6 là gì?

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu PK6 là ghi nhận và đánh giá các thông tin về tình hình an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội để có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Ai là đối tượng được kiểm tra và đánh giá thông qua mẫu PK6?

Đối tượng được kiểm tra và đánh giá thông qua mẫu PK6 có thể là các cơ sở kinh doanh, khu vực dân cư, hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tình hình an ninh trật tự.

Thông tin cụ thể nào được ghi nhận trong mẫu PK6?

Mẫu PK6 thường ghi nhận thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vấn đề liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, đánh giá mức độ an toàn và đề xuất biện pháp cải thiện.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu pk6 thông tư 63 2011 tt bca. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345