Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Tài sản nhà nước không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, để tối ưu hóa sử dụng và quản lý tài sản, việc thanh lý các tài sản không còn sử dụng hiệu quả là cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước
Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

1. Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước là gì?

Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước là một văn bản pháp lý quan trọng, thiết lập rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong quá trình thanh lý tài sản nhà nước. Việc lập và ký kết mẫu quyết định này phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

2. Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước
Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

3. Cách viết mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

 • Phần căn cứ pháp lý của quyết định: Trong phần này, chúng ta cần ghi rõ các văn bản pháp luật quy định về việc thanh lý tài sản nhà nước như sau:
  • Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017.
  • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
  • Thông tư số 14/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Phần danh mục tài sản nhà nước cần thanh lý: Trong phần này, chúng ta cần ghi rõ danh mục tài sản nhà nước cần thanh lý, bao gồm các thông tin sau:
  • Tên tài sản.
  • Loại tài sản.
  • Số lượng.
  • Nguyên giá.
  • Giá trị còn lại.
  • Lý do thanh lý.
 • Phần hình thức thanh lý tài sản nhà nước: Trong phần này, chúng ta cần ghi rõ hình thức thanh lý tài sản nhà nước, bao gồm:
  • Bán đấu giá.
  • Thỏa thuận.
  • Phá dỡ, hủy bỏ.
 • Phần trách nhiệm thi hành quyết định: Trong phần này, chúng ta cần ghi rõ trách nhiệm thi hành quyết định của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, bao gồm:
  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý: Tổ chức thực hiện thanh lý tài sản theo quyết định.
  • Cơ quan tài chính: Kiểm tra, giám sát việc thanh lý tài sản.
 • Kết thúc quyết định: Cuối cùng, cần ghi rõ nơi nhận quyết định.

4. Nội dung mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước gồm những gì?

Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

1. Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý:

Tại mục này, cần ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý, bao gồm cả tên đầy đủ và tên viết tắt.

2. Danh mục tài sản thanh lý:

Tại mục này, ghi rõ danh mục tài sản thanh lý bao gồm:

 • Tên tài sản.
 • Số lượng.
 • Nguyên giá.
 • Giá trị còn lại theo sổ kế toán.
 • Lý do thanh lý.

3. Lý do thanh lý:

Tại mục này, ghi rõ lý do thanh lý tài sản, bao gồm các nguyên nhân sau:

 • Hết hạn sử dụng theo chế độ.
 • Bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả.
 • Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Hình thức thanh lý:

Tại mục này, ghi rõ hình thức thanh lý tài sản, bao gồm các hình thức sau:

 • Phá dỡ, hủy bỏ.
 • Bán.
 • Tặng, biếu.
 • Chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

5. Thành viên Hội đồng thanh lý tài sản:

Tại mục này, ghi rõ thành viên Hội đồng thanh lý tài sản, bao gồm các thông tin sau:

 • Họ tên.
 • Chức vụ.

6. Cách thức xử lý tài sản thanh lý:

Tại mục này, ghi rõ cách thức xử lý tài sản thanh lý, bao gồm các nội dung sau:

 • Đối với tài sản bị phá dỡ, hủy bỏ: cần ghi rõ phương án phá dỡ, hủy bỏ.
 • Đối với tài sản bán: cần ghi rõ hình thức bán, giá bán, người mua.
 • Đối với tài sản tặng, biếu: cần ghi rõ đối tượng nhận tặng, biếu.
 • Đối với tài sản chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác: cần ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận chuyển giao.

7. Trách nhiệm của các bên liên quan:

Tại mục này, ghi rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thanh lý tài sản.

8. Cách thức lập quyết định thanh lý tài sản nhà nước:

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước được lập theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành. Quyết định thanh lý tài sản nhà nước được lập thành 02 bản, một bản lưu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý, một bản giao cho Hội đồng thanh lý tài sản. Trước khi lập quyết định thanh lý tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý cần thực hiện các bước kiểm kê, xác định giá trị và hình thức thanh lý tài sản.

5. Quy trình nộp mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Quy trình nộp mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước
Quy trình nộp mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Bước 1: Lập mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước

Trước khi nộp mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước, cần lập mẫu quyết định theo đúng quy định pháp luật. Mẫu quyết định cần có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bước 2: Lấy ý kiến của các bên liên quan

Sau khi lập mẫu quyết định, cần lấy ý kiến của các bên liên quan, bao gồm:

 • Hội đồng thanh lý tài sản
 • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài sản thanh lý

Ý kiến của các bên liên quan cần được thể hiện bằng văn bản và gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thanh lý.

Bước 3: Trình duyệt quyết định

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước phải được trình duyệt và phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền. Cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định thanh lý tài sản nhà nước được quy định tại Điều 20 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Bước 4: Nộp quyết định

Sau khi được phê duyệt, quyết định thanh lý tài sản nhà nước phải được nộp đến cơ quan tài chính cùng cấp.

6. Nơi nộp mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước ở đâu?

Căn cứ vào quy định tại Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, nơi nộp mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước là cơ quan tài chính cùng cấp.

Ví dụ:

 • Cơ quan nhà nước thuộc trung ương, địa phương nộp quyết định thanh lý tài sản nhà nước tại Bộ Tài chính, Sở Tài chính.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương, địa phương nộp quyết định thanh lý tài sản nhà nước tại Bộ Tài chính, Sở Tài chính.
 • Doanh nghiệp nhà nước nộp quyết định thanh lý tài sản nhà nước tại Bộ Tài chính, Sở Tài chính.

7. Mọi người cùng hỏi

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước đề cập đến mục đích chính của việc thanh lý là gì?

Mục đích chính của việc thanh lý tài sản nhà nước thường là tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài sản và cải thiện hiệu quả công việc của đơn vị.

Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản nhà nước?

Phòng Tài chính – Kế toán thường là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước có thời gian hiệu lực từ khi nào?

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu quyết định thanh lý tài sản nhà nước. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790