Phân biệt Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp

Phân biệt giữa tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là khi xem xét các chiến lược và quyết định đầu tư.

Phân biệt Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp
Phân biệt Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp

1. Khái niệm về tài khoản vốn đầu tư

Tài khoản vốn đầu tư là tài khoản thanh toán được sử dụng bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam do các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài mở ra. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể mở tài khoản tại một ngân hàng có thẩm quyền, nhằm thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Tài khoản vốn đầu tư được chia thành hai loại.

2. Khái niệm về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp

 • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản được thiết lập bởi công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài hoặc được lập bởi Hội đồng thành viên quản lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh, có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản được thiết lập bởi nhà đầu tư nước ngoài khi họ thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

3. Phân biệt Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Khái niệm Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ; hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam; do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh; cung ứng dịch vụ ngoại hối ở Việt Nam; để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư –  Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông; và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này; có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp. Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP; theo quy định của pháp luật về đầu tư –  Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP; trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP). 1. Khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp; tại một (01) ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép; theo căn cứ tại Điều 7 của Thông tư số 05/2014/TT-NHNN.

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đang mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép; nhưng có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác; nhà đầu tư nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp được thực hiện; theo quy định của ngân hàng được phép. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mới mở; theo quy định nêu trên sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây.

Đối tượng áp dụng quy định về tài khoản vốn đầu tư – Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. – Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC). – Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là PPP). – Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 1. Thông tư số 05/2014/TT-NHNN áp dụng với các đối tượng sau: a) Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam; b) Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với đối tượng nhà đầu tư nước ngoài là người cư trú là tổ chức; và cá nhân nước ngoài. Các đối tượng này thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam; theo quy định hiện hành về pháp luật chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có Iiên quan.

4. Quy định về góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Quy định về góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
Quy định về góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài cần mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được ủy quyền, nhằm thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam, khi thực hiện việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam, phải tuân thủ theo mức vốn góp được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

5. Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Quy trình thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được thực hiện như sau:

 • Giữa các nhà đầu tư không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú không thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Giữa nhà đầu tư không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Trong hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng tiền định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư được quy định như sau:

 • Việc định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa hai người không cư trú được phép thực hiện bằng ngoại tệ.
 • Việc định giá và thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú, hoặc giữa người cư trú với nhau phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

6. Mọi người cùng hỏi

Những yếu tố nào quyết định sự lựa chọn giữa đầu tư trực tiếp và gián tiếp?

Yếu tố quyết định bao gồm mức độ kiểm soát, mức độ rủi ro, quy mô đầu tư, và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư.

Tính linh hoạt và tính đa dạng của đầu tư được thể hiện ra sao trong tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp?

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thường mang lại mức độ kiểm soát cao hơn và cơ hội tương tác trực tiếp với doanh nghiệp, trong khi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thường mang lại tính đa dạng và phân tán rủi ro cao hơn thông qua việc đầu tư vào nhiều doanh nghiệp.

Có điểm gì chung và khác biệt giữa hai loại tài khoản này?

Cả hai loại tài khoản đều là cách để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp, tuy nhiên, điểm khác biệt chính là cách thức thực hiện và mức độ ảnh hưởng của nhà đầu tư lên doanh nghiệp.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Phân biệt Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345