Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Quyết định tạm ngừng kinh doanh của một công ty cổ phần là một bước quan trọng trong quản lý doanh nghiệp khi doanh nghiệp đối diện với những thách thức hoặc điều kiện không thuận lợi. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày mà còn đưa ra những tác động quan trọng đối với tình hình tài chính và quản lý của công ty. Bài viết này ACC Đồng Nai sẽ tập trung cung cấp thông tin hữu ích Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần.Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

2. Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần là văn bản do Hội đồng quản trị công ty cổ phần ban hành để thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và các bên liên quan về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN…

Số:…………../QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ……

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ……………………;
 • Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Xét tình hình kinh doanh của công ty.                                          

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:…………………………………………………………………
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:…………………………………………………………………

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

…….., ngày …….tháng…….năm ……..

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..     

– Lưu VP./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Lưu ý đối với tạm ngừng kinh doanh

Lưu ý đối với tạm ngừng kinh doanh
Lưu ý đối với tạm ngừng kinh doanh

5. Câu hỏi thường gặp

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần phải được ký bởi ai?

Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần phải được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tối đa là bao nhiêu?

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tối đa là một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thực hiện thông báo lại. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần phải nộp ở đâu?

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần phải nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Trên đây là nội dung về Quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần. Nếu còn câu hỏi cần giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với ACC Đồng Nai để được tư vấn, trao đổi trong thời gian sớm nhất.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345