Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai là một cơ quan chuyên môn quan trọng thuộc Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và điều hành các hoạt động xây dựng và phát triển đô thị trong khu vực. Hãy cùng nhau khám phá những điều thú vị từ Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai.

Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai
Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

1. Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Trụ sở: Số 38 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061)3.846.283; Fax: (061)3.847.795

Email: sxd@dongnai.gov.vn

Website: sxd.dongnai.gov.vn

Trang Dịch vụ công trực tuyến: http://dvc-sxd.dongnai.gov.vn/

2. Lịch làm việc sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Giờ làm việc hàng ngày:

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu:
 • Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00.
 • Buổi chiều: từ 13:30 đến 17:00.

3. Tổ chức bộ máy​ sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Tổ chức bộ máy​ sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai
Tổ chức bộ máy​ sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

4. Chức năng sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng là đơn vị chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, có trách nhiệm tham mưu, hỗ trợ Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sau đây: quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà sở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền từ Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

5. Nhiệm vụ sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Nhiệm vụ sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai
Nhiệm vụ sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Nhiệm vụ chung

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

 • Chuẩn bị dự thảo các quyết định, chỉ thị và văn bản khác về việc phân công, phân cấp và uỷ quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, phù hợp với thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 • Lập dự thảo quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, cùng các chương trình, dự án, công trình quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, điều chỉnh sao cho phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và các quy hoạch khác.
 • Đề xuất chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

 • Chuẩn bị dự thảo các quyết định, chỉ thị và văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.
 • Đề xuất quyết định về việc thành lập, sát nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, cũng như các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

 Nhiệm vụ và quyền hạn khác

 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở, đồng thời quản lý và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 • Tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Phát triển và thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đổi với các phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, và thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng, và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

6. Ban Giám đốc Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai

Giám đốc Sở

 • Họ tên : Hồ Văn Hà
 • Số điện thoại: 02513 846283
 • Hộp thư điện tử: hahv.sxd@dongnai.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

 • Họ tên : Nguyễn Minh Hoàng
 • Số điện thoại: 02513 846283
 • Hộp thư điện tử: hoangnm.sxd@dongnai.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

 • Họ tên: Đỗ Thành Phương
 • Số điện thoại: 02513 846283
 • Hộp thư điện tử: phuongdt@dongnai.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

 • Họ tên: Huỳnh Tấn Lộc
 • Số điện thoại: 02513 846283
 • Hộp thư điện tử: locht@dongnai.gov.vn

7. Mọi người cùng hỏi

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai có chức năng chính là gì?

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng và kiến trúc, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến phát triển đô thị.

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai phụ trách các nhiệm vụ gì trong lĩnh vực quản lý nhà nước?

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai phụ trách nhiều nhiệm vụ, bao gồm quản lý các công trình xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, và cả việc hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này.

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ gì đối với các tổ chức dịch vụ công và tổ chức sự nghiệp công lập?

Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, kiểm tra và quản lý hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của mình, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790