Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài là một phần quan trọng trong quá trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế của các doanh nghiệp. Điều này không chỉ đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ về quyền lợi và rủi ro, mà còn cần có sự linh hoạt và hiểu biết sâu rộng về thị trường và văn hóa kinh doanh của các quốc gia mà doanh nghiệp muốn đầu tư vào.

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài
Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài

1. Đầu tư ra nước ngoài là gì?

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2020, Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và sử dụng lợi nhuận thu được từ vốn đầu tư này để thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu tư ở nước ngoài.

2. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Dựa vào Điều 6 Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

 • Đối với các dự án dầu khí thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020, cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ có văn bản chấp thuận doanh nghiệp nhà nước thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài dựa trên báo cáo của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và báo cáo thẩm định nội bộ.
 • Trong trường hợp dự án dầu khí ở nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định đầu tư sau khi có sự chấp thuận từ Quốc hội.
 • Nếu dự án dầu khí ở nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư, thì cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ quyết định đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Trong trường hợp dự án dầu khí không thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ quyết định đầu tư sau khi có sự chấp thuận từ cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trừ doanh nghiệp quy định

Dựa vào khoản 2 của Điều 6 trong Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

 • Cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ chấp thuận các nội dung liên quan để người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu quyết và quyết định đầu tư đối với dự án dầu khí ở nước ngoài tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, dựa trên báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Hội đồng thành viên sẽ quyết định đầu tư đối với dự án dầu khí ở nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên.
 • Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định đầu tư đối với dự án dầu khí ở nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước là công ty cổ phần.

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của công ty con do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Dựa vào khoản 3 của Điều 6 trong Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí của công ty con do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

 • Đối với các dự án dầu khí được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp nhà nước (công ty mẹ) sẽ chấp thuận công ty con thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài dựa trên báo cáo của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con. Sau đó, công ty con sẽ hoàn thiện thủ tục hồ sơ và đề xuất chủ trương đầu tư ra nước ngoài.
 • Trong trường hợp dự án dầu khí không thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con sẽ quyết định đầu tư sau khi được chấp thuận từ doanh nghiệp nhà nước (công ty mẹ) cho phép công ty con thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

3. Trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đầu tư ra nước ngoài

Trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đầu tư ra nước ngoài
Trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đầu tư ra nước ngoài

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan đăng ký đầu tư, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Cụ thể:

 • Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương.
 • Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư trong trường hợp được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư tại địa phương.
 • Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.
 • Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Cung cấp thông tin liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; duy trì, cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
 • Chỉ đạo việc tổ chức, giám sát và đánh giá thực hiện chế độ báo cáo đầu tư.

4. Mọi người cùng hỏi

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài được căn cứ vào những tiêu chí nào?

Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài thường dựa trên các tiêu chí như mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, tiềm năng thị trường, rủi ro đầu tư, và các quy định pháp luật liên quan.

Quy trình ra quyết định đầu tư ra nước ngoài như thế nào?

Quy trình thường bao gồm việc xem xét và phê duyệt dự án đầu tư, lập báo cáo, và quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền sau khi đánh giá các yếu tố liên quan.

Tại sao thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài quan trọng?

Thẩm quyền này quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ra nước ngoài, đồng thời còn liên quan đến quan hệ quốc tế và uy tín của quốc gia.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790