Quy trình, thủ tục giải thể công ty TNHH tại Đồng Nai

Để giải thể một công ty TNHH tại Đồng Nai, quy trình và thủ tục pháp lý là rất quan trọng và cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Quá trình giải thể không chỉ đòi hỏi sự chấp hành nghiêm ngặt các quy định pháp luật mà còn yêu cầu sự thực hiện đúng các thủ tục hành chính để hoàn thành quy trình này một cách hợp pháp và hiệu quả. Thông qua bài viết này, hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Quy trình, thủ tục giải thể công ty TNHH tại Đồng Nai.

Thủ tục giải thể công ty TNHH tại Đồng Nai
Thủ tục giải thể công ty TNHH tại Đồng Nai

1. Giải thể công ty TNHH là gì?

Giải thể công ty TNHH là quá trình chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của một công ty TNHH khi không đủ điều kiện hoặc không còn khả năng tiếp tục vận hành. Quy trình này bao gồm các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân, đồng thời giải quyết các quyền và nghĩa vụ tương ứng của doanh nghiệp.

2. Các trường hợp giải thể công ty TNHH

Các trường hợp giải thể công ty TNHH đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã quy định trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

3. Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Hồ sơ thông báo giải thể công ty TNHH bao gồm:

 • Thông báo giải thể công ty theo Mẫu.
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định này gồm:

 • Thông báo giải thể công ty theo Mẫu.
 • Báo cáo thanh lý tài sản của công ty, danh sách chủ nợ và số tiền nợ đã thanh toán, bao gồm các khoản nợ thuế, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi giải thể (nếu có).
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (trong trường hợp đăng ký dấu với Cơ quan Công an).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền cho người được đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý nhân thân của người đại diện (hoặc người được đại diện ủy quyền), bao gồm CCCD/CMT/hộ chiếu.

>>>> Xem thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty TNHH chi tiết nhất 2024

4. Thủ tục giải thể công ty TNHH

Quy trình giải thể doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 được thực hiện như sau:

Quy trình giải thể công ty TNHH
Quy trình giải thể công ty TNHH

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể và chuẩn bị hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, đầu tiên doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này phải được chủ sở hữu thông qua đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định này sẽ bao gồm các vấn đề như lý do giải thể, thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng cũng như thanh toán các khoản nợ, cùng với kế hoạch xử lý các nghĩa vụ từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Đồng thời công ty TNHH phải hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Sau khi có quyết định, công ty chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ đã được ACC Đồng Nai liệt kê ở phần trên

Bước 2: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể theo khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai.

Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang đang giải thể và thông tin này được gửi cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần hoàn thành thủ tục nộp thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

>>>> Xem thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật

Theo quy định của Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, người tổ chức có trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản và xác định thứ tự thanh toán các khoản nợ của công ty. Trừ khi Điều lệ công ty quy định khác, việc thanh lý tài sản doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị tiến hành.

Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ liên quan đến lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và chi phí liên quan đến giải thể doanh nghiệp, số còn lại sẽ được phân phối cho chủ sở hữu công ty, các thành viên, hoặc cổ đông theo tỷ lệ và phương thức quản lý quy định trong Điều lệ hoặc quyết định của Hội đồng thành viên.

Bước 4: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể tới Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế cần có ý kiến về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hay chưa. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, trừ khi có ý kiến từ chối từ Cơ quan thuế, đồng thời thông báo công khai việc giải thể của doanh nghiệp.

Sau khi hết thời hạn 180 ngày từ khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo giải thể kèm theo nghị quyết, quyết định của doanh nghiệp mà không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể cũng như ý kiến phản đối bằng văn bản từ các bên liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể và thông báo giải thể của doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn nêu trên.

5. Thẩm quyền giải quyết thủ tục giải thể công ty TNHH

Chủ sở hữu của doanh nghiệp tự quyết định và thực hiện các bước trong quá trình giải thể doanh nghiệp. Đến khi hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ liên quan, họ chỉ cần thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tại địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị – Thanh Bình – Biên Hoà – Đồng Nai để hoàn tất quá trình giải thể.

Tóm lại, việc giải thể công ty TNHH tại Đồng Nai là một quy trình pháp lý quan trọng, đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động trong sạch, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Quy trình này bắt buộc các chủ thể kinh doanh phải hoàn thành các bước như thông báo giải thể, thanh toán nợ, và hoàn tất các thủ tục liên quan trước khi được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận việc giải thể.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần thông tin chi tiết về thủ tục giải thể công ty TNHH tại Đồng Nai, hãy liên hệ ACC Đồng Nai!

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345