Quy trình, hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai

Quy trình, hồ sơ, và thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chặt chẽ, tuân thủ các quy định và công đoạn cụ thể. Điều này là cần thiết để đảm bảo việc giải thể diễn ra một cách thuận lợi, minh bạch, đồng thời giữ gìn quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Quy trình, hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai
Quy trình, hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai

1. Các bước tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Đầu tiên, doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này phải được chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) thông qua.

Quyết định này cần bao gồm các thông tin chính như lý do giải thể, thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán nợ, xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể S

au khi thông qua quyết định, doanh nghiệp cần thông báo rộng rãi về quyết định giải thể đến những người liên quan. Nếu còn nợ, doanh nghiệp phải gửi thông báo cùng với phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và các bên liên quan khác. Thông báo này cần ghi rõ thông tin về chủ nợ, số nợ, thời hạn và cách thức thanh toán, cũng như cách thức giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 chỉ định người tổ chức thanh lý tài sản cùng thứ tự thanh toán nợ. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trực tiếp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Theo quy định này, việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tuân theo thứ tự sau đây:

(1) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

(2) Nợ thuế;

(3) Các khoản nợ khác.

Khi đã thanh toán đủ các khoản nợ và chi phí liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp, số dư còn lại sẽ thuộc về chủ thể của doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thời hạn thanh lý hợp đồng không được quá 06 tháng, tính từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Một số quan điểm cho rằng, thời gian này chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không có các giao dịch phức tạp và tài sản có tính thanh khoản cao. Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc có nhiều tài sản (như bất động sản), việc thanh lý và trả nợ có thể đòi hỏi thời gian dài hơn, không đủ để giải quyết hết các hợp đồng và thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Việc thanh toán các khoản nợ là quy trình phức tạp, yêu cầu sắp xếp trình tự hợp lý để bảo vệ quyền lợi của tất cả những người liên quan.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Cụ thể, hồ sơ giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 210 của Luật này.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo Khoản 8 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc giải thể doanh nghiệp thực hiện theo hai phương thức:

 • Trong trường hợp giải thể theo hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh, sau khi nhận được hồ sơ giải thể, gửi thông tin về việc giải thể cho cơ quan thuế. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông tin, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp giải thể tự động, sau 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không nhận phản đối bằng văn bản, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án, Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng có quy định bổ sung về giải thể doanh nghiệp.

2. Hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Biên bản họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản. Trong trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào.
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế. Trường hợp chưa đăng ký thuế, cần văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế.
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định. Trường hợp chưa khắc con dấu, cần văn bản xác nhận của Cơ quan Công an.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh/Đăng ký Doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp).
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, kèm cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 • Trường hợp có chi nhánh, VPĐD, phải nộp kèm hồ sơ giải thể của chi nhánh, VPĐD.

3. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp/công ty:

 1. Giải thể tự nguyện: Khi hết thời hạn hoạt động quy định trong điều lệ mà không có quyết định gia hạn; theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 2. Giải thể bắt buộc: Khi doanh nghiệp không đáp ứng đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty/doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Từ việc tìm hiểu về quy trình, hồ sơ, và thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Đồng Nai, chúng ta nhận thấy sự quan trọng của việc nắm vững các bước, chuẩn bị hồ sơ cần thiết, và tuân thủ các quy định pháp luật. Quá trình giải thể không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp mà còn yêu cầu sự cẩn trọng để tránh các rủi ro pháp lý và duy trì tính minh bạch, công bằng trong quá trình này. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790