Chế độ báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Chế độ báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Hãy cùng tìm hiểu Chế độ báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Chế độ báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Chế độ báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Đối tượng thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được góp vốn bởi nhà đầu tư thuộc trường hợp phải xin IRC khi đầu tư kinh doanh ở Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc tổ chức được hình thành và hoạt động theo luật pháp của quốc gia khác và thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Tổ chức kinh tế mà có tổ chức kinh tế khác là thành viên, và tổ chức kinh tế này có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế khác có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Các tổ chức thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận chứng nhận đăng ký đầu tư khác theo quy định của pháp luật

2. Nội dung và kỳ báo cáo hoạt động đầu tư

Cụ thể, sau khi được cấp IRC, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ sau đây:

Thứ nhất, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Định kỳ hằng quý (03 tháng/lần) Định kỳ hằng năm
Tên báo cáo Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư quý Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm
Nội dung báo cáo Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động. Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.
Thời điểm nộp Trước ngày 10 của tháng đầu quý sau Quý báo cáo Trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo
Nơi nộp báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn
Hình thức nộp Nộp trực tuyến (online) thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (fdi.gov.vn)

Thứ hai, báo cáo giám sát đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư

Định kỳ 06 đầu năm Định kỳ hằng năm
Tên báo cáo – Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư- Báo cáo giám sát, đánh giá trong giai đoạn khai thác, vận hành – Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư năm- Báo cáo giám sát, đánh giá trong giai đoạn khai thác, vận hành năm
Nội dung báo cáo Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động, đáp ứng các yêu cầu quy định tại IRC,… Vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động, đáp ứng các yêu cầu quy định tại IRC,…
Thời điểm nộp Sau đó nộp báo cáo trực tiếp trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo báo cáo trực tiếp trước ngày 10 tháng 02 năm sau năm báo cáo
Nơi nộp Cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Hình thức nộp Nộp trực tuyến tại Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư chưa triển khai Hệ thống thì công ty thực hiện nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Cơ quan đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong trường hợp nhà đầu tư không tuân thủ chế độ báo cáo dự án đầu tư đúng thời hạn quy định, họ sẽ bị phạt mức tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và phải thực hiện báo cáo tương ứng như biện pháp bổ sung.

Hơn nữa, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần chú ý rằng, khi thực hiện thủ tục điều chỉnh IRC, cơ quan đầu tư sẽ kiểm tra và yêu cầu công ty nộp đầy đủ các loại báo cáo định kỳ bắt buộc trước khi cấp IRC điều chỉnh. Do đó, công ty cần đảm bảo việc nộp đầy đủ các loại báo cáo được nêu trên.

3. Mọi người cũng hỏi

Báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải bao gồm những thông tin nào?

Báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải bao gồm thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, thuế và các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Ai là người chịu trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Người chịu trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là người đại diện pháp lý của Công ty hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần được gửi đến đâu?

Báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, như Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Chế độ báo cáo của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345