Cục đầu tư nước ngoài bộ Kế hoạch đầu tư

Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chịu trách nhiệm về việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Với vai trò quan trọng trong việc thu hút và quản lý vốn đầu tư từ nước ngoài, Cục Đầu tư Nước ngoài đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hãy cùng tìm hiểu Cục đầu tư nước ngoài bộ Kế hoạch đầu tư thông qua bài viết dưới đây.

Cục đầu tư nước ngoài bộ Kế hoạch đầu tư
Cục đầu tư nước ngoài bộ Kế hoạch đầu tư

1. Cục đầu tư nước ngoài bộ Kế hoạch đầu tư

Cục Đầu tư Nước ngoài là một tổ chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.

Cục Đầu tư Nước ngoài được pháp nhân hóa, có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng cấp 2, và hoạt động dựa trên kinh phí từ ngân sách nhà nước, được phân bổ thông qua dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đầu tư nước ngoài

Cục Đầu tư Nước ngoài, là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nhiệm vụ quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ và các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định và kiến nghị việc điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Về công tác tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư, Cục Đầu tư Nước ngoài làm đầu mối tổng hợp kết quả về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài phục vụ công tác tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân, tổng hợp, kiến nghị xử lý các vấn đề liên quan đến chủ trương chung về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư chung, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, tổng hợp, đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.

Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, Cục Đầu tư Nước ngoài chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, chủ trì hoặc tham gia đàm phán các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, tham gia các chương trình hợp tác liên Chính phủ, các nhóm công tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài. Làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ.

Về quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư Nước ngoài chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ, tổng hợp, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện thủ tục về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự phân công của Bộ, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan quy định thống nhất chế độ báo cáo thống kê về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.

Đối với dự án BOT, BTO, BT, Cục Đầu tư Nước ngoài thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ các dự án đầu tư ra nước ngoài, tham gia thẩm tra các dự án đầu tư ra nước ngoài, chủ trì thực hiện thủ tục đăng ký và điều chỉnh đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài, trình Bộ trưởng cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài sau khi dự án được chấp thuận và thông báo với chủ đầu tư về việc chưa hoặc không cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp dự án chưa hoặc không được chấp thuận.

Về xúc tiến đầu tư, Cục Đầu tư Nước ngoài làm đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách, định hướng đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thiết lập mối quan hệ đối tác thực hiện hợp tác quốc tế liên quan đến xúc tiến đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài theo sự chỉ đạo của Bộ.

Cục Đầu tư Nước ngoài cũng làm đầu mối hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội và hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình, dự án trọng điểm, quản lý, phối hợp với Vụ Kinh tế đối ngoại, hướng dẫn, theo dõi và phối hợp hoạt động của bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đầu tư nước ngoài và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

3. Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài
Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài

Cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư Nước ngoài bao gồm:

 • Lãnh đạo Cục Đầu tư Nước ngoài, gồm Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục, trong khi các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các lĩnh vực công tác được giao. Các vị trí này do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.
 • Các đơn vị trực thuộc Cục Đầu tư Nước ngoài bao gồm:
  • Phòng Tổng hợp và Thông tin;
  • Phòng Đầu tư Nước ngoài;
  • Phòng Đầu tư ra Nước ngoài;
  • Phòng Xúc tiến Đầu tư;
  • Văn phòng;
  • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc;
  • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung;
  • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam.

Cục Đầu tư Nước ngoài có trụ sở đặt tại số 6B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

4. Mọi người cùng hỏi

Mục tiêu chính mà Cục Đầu tư Nước ngoài đặt ra là gì?

Mục tiêu của cục là thu hút và quản lý vốn đầu tư từ nước ngoài một cách có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các hoạt động cụ thể mà Cục Đầu tư Nước ngoài thực hiện là gì?

Cục Đầu tư Nước ngoài thực hiện các hoạt động như cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài, xây dựng và thực hiện chính sách, quy định về đầu tư nước ngoài, và tiếp nhận, xem xét và cấp phép đầu tư nước ngoài.

Lợi ích mà Cục Đầu tư Nước ngoài mang lại cho đất nước và các bên liên quan là gì?

Cục Đầu tư Nước ngoài giúp tăng cường nguồn vốn đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Cục đầu tư nước ngoài bộ Kế hoạch đầu tư. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345