Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của người dân. Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần được thực hiện theo quy hoạch và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn. Do đó, Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật là bước quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn cho các công trình.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều Kiện Chung:

 • Bảo Đảm An Toàn
 • Bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận.
 • Tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ.
 • Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật và hành lang bảo vệ các công trình quan trọng như thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa.
 • Khoảng Cách An Toàn
 • Bảo đảm khoảng cách an toàn đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết Kế Đã Được Thẩm Định
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 • Hồ Sơ Phù Hợp
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải đáp ứng đúng các yêu cầu của từng loại giấy phép theo quy định.

Điều Kiện Cụ Thể:

Đối Với Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Trong Đô Thị:

 • Phù Hợp Với Quy Hoạch
 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, phải tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Mục Đích Sử Dụng Đất
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.
 • Đối Với Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Ngoài Đô Thị:
 • Phù Hợp Với Vị Trí và Tổng Mặt Bằng
 • Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

Bước 1: Nộp Hồ Sơ

Chủ đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tới cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp Nhận Hồ Sơ

Cơ quan có thẩm quyền:

Tiếp nhận hồ sơ.

Kiểm tra hồ sơ và ghi giấy biên nhận.

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đáp ứng đúng quy định.

Bước 3: Giải Quyết Hồ Sơ

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước sau:

Thẩm định hồ sơ.

Kiểm tra thực địa.

Xác định tài liệu còn thiếu hoặc không đúng theo quy định.

Thông báo bổ sung hồ sơ cho chủ đầu tư.

Trong 05 ngày làm việc, chủ đầu tư bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.

Nếu hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thông báo không cấp giấy phép.

Bước 4: Trả Kết Quả

Chủ đầu tư:

Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp Nhận và Trả Kết Quả.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhận giấy phép xây dựng từ cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, nhận thông báo từ cơ quan về lý do không cấp giấy phép.

Cơ quan có thẩm quyền:

Cấp giấy phép xây dựng nếu hồ sơ hợp lệ.

Trả lời bằng văn bản lý do không cấp giấy phép nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

3. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật

Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật
Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát hạ tầng kỹ thuật

Chứng Chỉ Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật và Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng:

Các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật cần có Chứng Chỉ Năng Lực Hạ Tầng Kỹ Thuật. Đây là văn bản chứng minh năng lực của doanh nghiệp và có 3 hạng khác nhau, với các điều kiện cụ thể như sau:

 • Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật – Hạng I:

Đã làm giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường, hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

 • Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật – Hạng II:

Đã làm giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường, hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

 • Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật – Hạng III:

Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật

Đối với Công Trình Không Theo Tuyến:

Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất:

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vị Trí Xây Dựng:

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của ủy ban nhân dân cấp huyện, đối với công trình xây dựng tạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng.

Bản Vẽ Thiết Kế Kỹ Thuật:

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:

Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với Công Trình Theo Tuyến Trong Đô Thị:

Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất hoặc Văn Bản Chấp Thuận:

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.

Quyết Định Thu Hồi Đất:

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bản Vẽ Thiết Kế Kỹ Thuật:

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Các Tài Liệu Bổ Sung Khác:

Bản sao hoặc tệp tin chứa các tài liệu bổ sung như báo cáo kết quả thẩm định thiết kế, cam kết bảo đảm an toàn, kê khai năng lực và kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, quyết định đầu tư, vv. theo các quy định của pháp luật về xây dựng

5. Chi phí xin giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Sau khi tìm hiểu về quy trình và thủ tục cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, một yếu tố quan trọng mà nhiều người quan tâm là chi phí liên quan đến việc xin giấy phép. Trong quá trình này, người nộp đơn sẽ phải đối mặt với một khoản chi phí được gọi là lệ phí xin giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Lệ Phí Xin Giấy Phép Xây Dựng:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là khoản chi phí được thu từ người xin cấp giấy phép theo quy định của pháp luật. Các loại lệ phí chủ yếu bao gồm:

Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Lệ phí xin giấy phép xây dựng các công trình khác.

Quy Định Về Mức Lệ Phí:

Theo Thông tư 02/2014/TT-BTC, mức lệ phí được quy định dựa trên điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương. Hội đồng nhân dân địa phương quyết định việc thu lệ phí, và mức thu này không được vượt quá mức tối đa quy định trong Thông tư.

Mức Lệ Phí Tối Đa Đối Với Các Đối Tượng:

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): Không quá 75.000 đồng/1 giấy phép.

Cấp phép xây dựng các công trình khác: Không quá 150.000 đồng/1 giấy phép.

Gia hạn giấy phép xây dựng: Không quá 15.000 đồng/1 giấy phép.

Chi phí xin giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật được quy định thông qua lệ phí, với mức thu tối đa không vượt quá các giới hạn được quy định. Các quy định này giúp đảm bảo sự công bằng và đồng đều trong việc thu lệ phí từ các đối tượng khác nhau.

6. Mọi người cùng hỏi

Tìm hiểu thông tin về thủ tục xin cấp Giấy phép ở đâu?

 • Website của Bộ Xây dựng.
 • Website của Sở Xây dựng địa phương.
 • Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân địa phương.

Liên hệ với ai khi cần trợ giúp về thủ tục xin cấp Giấy phép?

 • Phòng Quản lý xây dựng công trình (Sở Xây dựng).
 • Phòng Kinh tế (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Cập nhật các thay đổi về quy định cấp Giấy phép ở đâu?

 • Website của Bộ Xây dựng.
 • Website của Sở Xây dựng địa phương.
 • Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân địa phương.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790