Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu

Trong quá trình nhập khẩu phế liệu, việc xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường là một bước quan trọng và bắt buộc theo quy định. Để đảm bảo rằng hoạt động nhập khẩu này không gây hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, các doanh nghiệp cần tuân thủ một loạt các thủ tục và yêu cầu được quy định cụ thể. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu
Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu

1. Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Theo quy định của Điều 29, Nghị định 40/2019/ NĐ-CP, các điều kiện về kho hoặc bãi lưu phế liệu nhập khẩu được chỉ định cụ thể như sau:

 • Các cơ sở có công nghệ và thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Các cơ sở phải có công nghệ và thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trong trường hợp thiếu công nghệ và thiết bị này, phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý.
 • Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này là một trong các điều kiện bắt buộc.
 • Các cơ sở phải có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 • Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở của mình theo công suất thiết kế để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa. Không được nhập khẩu phế liệu với mục đích chỉ sơ chế và bán lại phế liệu. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, cơ sở sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chỉ được nhập khẩu phế liệu tối đa bằng 80% công suất thiết kế; số phế liệu còn lại phải thu mua trong nước để làm nguyên liệu sản xuất.
 • Các cơ sở phải ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài cung cấp phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu

Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu
Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 56b trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP, quy trình kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tạo chứng từ điện tử và gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Quy trình tiếp nhận, trao đổi thông tin, và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý

 • Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan được ủy quyền sẽ tổ chức đoàn kiểm tra về các điều kiện bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Nếu hồ sơ chưa đủ, cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan được ủy quyền sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân để hoàn thiện và nêu rõ lý do.
 • Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, lấy và phân tích mẫu các nguồn chất thải phát sinh của dự án hoặc cơ sở để đánh giá. Kết quả kiểm tra được ghi nhận trong biên bản.
 • Nếu tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp Giấy xác nhận.
 • Trong vòng 25 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan sẽ cấp Giấy xác nhận. Thời hạn của Giấy xác nhận là 05 năm.
 • Đối với các dự án mới, quy trình này thay thế quy trình kiểm tra và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Giấy xác nhận cũng thay thế cho Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Đối với các dự án có quy trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, quy trình cấp Giấy xác nhận sẽ lồng ghép với quy trình cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại và cấp đồng thời cả hai loại giấy tờ.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Theo quy định của khoản 2, điều 30, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 trong Phụ lục VI của Mục III Phụ lục của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
 • Báo cáo về các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo Mẫu số 02 trong Phụ lục VI của Mục III Phụ lục của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
 • Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
 • Bản sao của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải cho chủ dự án vận hành thử nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 6 của Điều 16b của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với dự án vận hành thử nghiệm).
 • Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại điểm d khoản 6 của Điều 16b của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với dự án mới, kết thúc vận hành thử nghiệm).
 • Bản sao của một trong các loại giấy tờ: giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu của cơ sở đề nghị cấp lại giấy phép.
 • Bản sao của hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu, chất thải phát sinh).
 • Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm theo Mẫu số 03 trong Phụ lục VI của Mục III Phụ lục của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

4. Đối tượng nào được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và hướng dẫn tại Điều 55 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP), tổ chức hoặc cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu cho mục đích sản xuất phải tuân thủ các điều kiện sau:

 • Tuân thủ các yêu cầu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường được quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 76 trong Luật bảo vệ môi trường.
 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó phải bao gồm thông tin về việc sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trong đó cần có nội dung liên quan đến việc sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với các dự án đã đi vào vận hành.

Đối với các dự án mới xây dựng, cần phải đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Điều 16b và Điều 17 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

 • Có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

5. Câu hỏi thường gặp

Ai là cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu?

Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy xác nhận về bảo vệ môi trường khi nhập khẩu phế liệu là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian xử lý thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường khi nhập khẩu phế liệu là bao lâu?

Thời gian xử lý thủ tục thường được quy định trong pháp luật, thường là từ 15 đến 25 ngày làm việc, tùy thuộc vào đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Sau khi được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu phế liệu còn phải tuân thủ các điều kiện nào?

Sau khi được cấp Giấy xác nhận, tổ chức hoặc cá nhân phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường, sử dụng phế liệu theo quy định của pháp luật, cũng như các yêu cầu khác liên quan đến việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục xin Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu phế liệu. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345