Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức

Đánh giá viên chức là một phần quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự của một tổ chức. Để đảm bảo tính công bằng và chính xác trong quá trình đánh giá, việc sử dụng mẫu phiếu đánh giá là không thể thiếu. Hãy cùng tìm hiểu Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức

1. Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức là gì?

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức là một tài liệu dùng để đánh giá và xếp loại chất lượng công việc, phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của viên chức trong một năm. Phiếu đánh giá được sử dụng như một cơ sở để:

 • Quyết định về bổ nhiệm, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
 • Lập kế hoạch, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển hoặc biệt phái.
 • Quyết định về khen thưởng hoặc kỷ luật.
 • Đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên.
 • Thực hiện các chính sách khác đối với viên chức.

Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức được chia thành hai loại:

 • Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức dành cho nhân viên không có chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý.
 • Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức dành cho nhân viên có chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý.

2. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức 

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức

3. Quy trình đánh giá, xếp loại viên chức

Tự đánh giá

Viên chức tự đánh giá kết quả thực hiện công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác theo mẫu phiếu đánh giá được ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Viên chức có quyền phản biện hoặc đề xuất ý kiến về kết quả đánh giá của cấp trên trực tiếp.

Nhận xét, đánh giá của tập thể

 • Cấp trên trực tiếp của viên chức tổ chức cuộc họp để nhận xét, đánh giá viên chức.
 • Các thành viên tham gia cuộc họp bao gồm:
  • Cấp trên trực tiếp của viên chức;
  • Đồng nghiệp cùng đơn vị;
  • Trưởng phòng, trưởng bộ phận (đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý);
  • Phó trưởng cơ quan, đơn vị (đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Xét duyệt, quyết định xếp loại

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp loại viên chức căn cứ vào:

 • Phiếu tự đánh giá của viên chức;
 • Ý kiến của tập thể;
 • Kết quả thực hiện công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của viên chức.

Công khai kết quả

 • Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức được công khai tại cơ quan, đơn vị để viên chức và cán bộ, công chức, viên chức khác biết.

4. Hướng dẫn điền phiếu đánh giá, xếp loại công chức

Thông tin chung

 • Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của công chức.
 • Chức vụ: Điền chức vụ hiện tại của công chức.
 • Đơn vị công tác: Điền tên đơn vị công tác của công chức.
 • Năm đánh giá: Điền năm đánh giá.

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Mức độ hoàn thành công việc:

 • Hoàn thành xuất sắc: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao.
 • Hoàn thành tốt: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao.
 • Hoàn thành: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ được giao.
 • Không hoàn thành: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần các nhiệm vụ được giao.

Chất lượng công việc:

 • Xuất sắc: Đánh dấu X vào ô này nếu chất lượng công việc của công chức xuất sắc.
 • Tốt: Đánh dấu X vào ô này nếu chất lượng công việc của công chức tốt.
 • Đạt yêu cầu: Đánh dấu X vào ô này nếu chất lượng công việc của công chức đạt yêu cầu.
 • Không đạt yêu cầu: Đánh dấu X vào ô này nếu chất lượng công việc của công chức không đạt yêu cầu.

Khả năng hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, phát sinh:

 • Xuất sắc: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức có khả năng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 • Tốt: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 • Đạt yêu cầu: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức có khả năng hoàn thành đạt yêu cầu các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 • Không đạt yêu cầu: Đánh dấu X vào ô này nếu công chức không có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Phẩm chất đạo đức

Ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống:

 • Có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh. Đánh dấu X vào ô này nếu công chức có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh.
 • Chưa có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; có vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chưa gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh. Đánh dấu X vào ô này nếu công chức chưa có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; có vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chưa gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh.

Thực hiện quy định về đạo đức, lối sống của viên chức:

 • Thực hiện tốt quy định về đạo đức, lối sống của viên chức. Đánh dấu X vào ô này nếu công chức thực hiện tốt quy định về đạo đức, lối sống của viên chức.
 • Có vi phạm quy định về đạo đức, lối sống của viên chức. Đánh dấu X vào ô này nếu công chức có vi phạm quy định về đạo đức, lối sống của viên.

5. Một số lưu ý khi điền Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

Một số lưu ý khi điền Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức
Một số lưu ý khi điền Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại viên chức

Đảm bảo tính khách quan, trung thực

 • Việc đánh giá, xếp loại phải dựa trên kết quả thực hiện công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của viên chức trong năm đánh giá.
 • Không đánh giá, xếp loại dựa trên cảm tính, thành kiến cá nhân.

Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác:

 • Điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong phiếu đánh giá, xếp loại.
 • Thông tin cung cấp phải chính xác, không được sai sót.

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc:

 • Viết đánh giá ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
 • Tránh sử dụng ngôn ngữ mập mờ, hoa mỹ.

Lưu ý các tiêu chí đánh giá:

 • Mỗi tiêu chí đánh giá có các mức đánh giá cụ thể.
 • Cần căn cứ vào các mức đánh giá này để đánh giá, xếp loại viên chức một cách chính xác.

Tham khảo ý kiến của tập thể:

 • Cấp trên trực tiếp của viên chức cần tham khảo ý kiến của tập thể trước khi đánh giá, xếp loại.
 • Tham khảo ý kiến tập thể giúp đảm bảo tính khách quan, trung thực của đánh giá, xếp loại.

6. Mọi người cùng hỏi

Những phần chính trong mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới là gì?

Mẫu phiếu đánh giá thường bao gồm các phần như thông tin cá nhân, đánh giá về kỹ năng công việc, thái độ làm việc, đánh giá tổng thể và ghi chú/sự phản hồi.

Ai là người tiến hành đánh giá và phê duyệt mẫu phiếu đánh giá viên chức mới?

Thông thường, người tiến hành đánh giá là cấp quản lý trực tiếp của viên chức mới, trong khi người phê duyệt có thể là người quản lý cao hơn hoặc bộ phận nhân sự.

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới là gì?

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu phiếu đánh giá là đánh giá hiệu suất làm việc của viên chức mới, từ đó đưa ra các quyết định về việc cung cấp đào tạo, phát triển nghề nghiệp hoặc điều chỉnh vị trí công việc.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345