Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH là ai?

Người đại diện theo pháp luật của một công ty TNHH đóng vai trò không thể thiếu trong việc quản lý và đại diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch pháp lý và kinh doanh. Vai trò này không chỉ đòi hỏi kiến thức vững về pháp luật mà còn phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan khác. Thông qua bài viết này, hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu các thông tin liên quan đến người địa diện của công ty TNHH.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH là ai?
Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH là ai?

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH là ai?

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH là cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của công ty. Vai trò này cũng bao gồm đại diện cho công ty trong các vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, và các vụ việc trước Trọng tài, Tòa án, cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào loại hình công ty TNHH, người đại diện theo pháp luật có thể đảm nhận các chức danh và vai trò khác nhau, được quy định rõ trong điều lệ của công ty.

 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên, người đại diện theo pháp luật có thể là Chủ tịch công ty, Giám đốc, hoặc Tổng giám đốc nếu cá nhân làm chủ sở hữu. Nếu tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, hoặc Tổng giám đốc.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, người đại diện theo pháp luật có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, và các chức danh khác tương tự.

Các chức danh và vai trò này đặc thù cho từng loại hình doanh nghiệp và có thể có sự khác biệt trong phạm vi quản lý và các quyền hạn được giao.

2. Quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau đây để có thể hoạt động đúng pháp luật:

 • Độ tuổi và năng lực hành vi dân sự: Người đại diện phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng họ có thể thực hiện và chịu trách nhiệm về các hành vi pháp lý liên quan đến công ty.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp: Người đại diện không được nằm trong danh sách các đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm các trường hợp như bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị cấm quản lý công ty theo quy định của pháp luật.
 • Không yêu cầu phải là người góp vốn trong công ty: Người đại diện không cần phải là người góp vốn trong doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là họ có thể được bổ nhiệm hoặc bầu chọn từ các cổ đông, thành viên, hoặc Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty.

Những điều kiện này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và trách nhiệm của người đại diện trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm bài viết: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?

3. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây để đảm bảo hoạt động của công ty được tuân thủ đúng quy định pháp luật:

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH
Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ: Người đại diện phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty.
 • Trách nhiệm trung thành với lợi ích của doanh nghiệp: Không được lạm dụng địa vị, chức vụ và không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh hoặc tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo đầy đủ và kịp thời: Phải thông báo đầy đủ, chính xác về những doanh nghiệp mà họ, hoặc những người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm các trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp giữ chức danh là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyết định về các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên.
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty.
 • Kiến nghị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên.
 • Quyết định về tiền lương và các phúc lợi khác đối với người lao động trong công ty, bao gồm cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Tuyển dụng lao động.
 • Kiến nghị về phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật có thể đảm nhiệm đồng thời các chức danh như Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Các quyền và nghĩa vụ của họ theo từng chức danh cụ thể. Tuy nhiên, họ phải đồng thời thực hiện các quyền sau đây:

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên.
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp của Hội đồng thành viên
 • Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp của Hội đồng thành viên.
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Thay mặt Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Thông tin này sẽ được cụ thể hóa và điều chỉnh phù hợp với từng công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

>>>> Xem thêm bài viết: Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai trọn gói giá rẻ

4. Một số lưu ý về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài. Điều lệ của công ty quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, cũng như quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Các công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Theo quy định, doanh nghiệp phải luôn bảo đảm có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không có ủy quyền cho người khác, hoặc gặp các trường hợp như chết, mất tích, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tạm giam, cai nghiện, hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề, thì chủ sở hữu, Hội đồng thành viên phải bổ nhiệm người khác thay thế làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

5. Các câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV?

Trong Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật có thể giữ các chức danh như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Ai có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là thành viên góp vốn của công ty hoặc được thuê mà không cần góp vốn để làm đại diện pháp luật của công ty.

Trên đây là những điều cơ bản về người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, vai trò quan trọng trong việc đại diện và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Việc lựa chọn người đại diện phù hợp với cấu trúc và mục tiêu của công ty là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. Nếu bạn quan tâm đến các thông tin khác về Công ty TNHH hãy liên hệ với ACC Đồng Nai để cập nhật những thông tin mới nhất và hữu ích về lĩnh vực này.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345