Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Trong quá trình đầu tư chứng khoán tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ một loạt các quy định và nghĩa vụ được quy định bởi pháp luật. Các quy định này không chỉ nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư diễn ra một cách minh bạch và công bằng mà còn nhằm bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Hãy cùng tìm hiểu Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thông qua bài viết dưới đây.

Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

1. Đầu tư chứng khoán là gì?

Đầu tư chứng khoán là việc bạn mua các loại chứng khoán với mục tiêu kiếm lợi nhuận trong tương lai. Thường thì đầu tư chứng khoán là một quá trình dài hạn giúp bạn tạo ra lợi nhuận và phân tán rủi ro tài chính bằng cách không giữ tiền mặt để tránh bị lạm phát ăn mòn qua mỗi năm.

Công việc đầu tiên trong đầu tư chứng khoán thường bao gồm hai bước cơ bản. Đầu tiên, bạn cần tiến hành nghiên cứu và phân tích để đánh giá mức độ sinh lợi và rủi ro của từng loại chứng khoán cụ thể. Dựa vào đó, bạn sẽ lựa chọn các loại chứng khoán phù hợp để đầu tư, từ đó hình thành lên một danh mục đầu tư chứng khoán. Danh mục này sẽ đa dạng tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược đầu tư của mỗi nhà đầu tư.

Đầu tư chứng khoán đòi hỏi bạn phải thực hiện những nghiên cứu sâu sắc về các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường.

Sau đó, công việc tiếp theo là quản lý danh mục đầu tư bằng cách thực hiện đánh giá định kỳ và điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường. Điều này giúp bạn hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Một chiến lược đầu tư hợp lý, việc phân bổ vốn thông minh, theo dõi thị trường một cách kỹ lưỡng và đưa ra các quyết định đúng đắn sẽ giúp tài sản của bạn tăng trưởng theo thời gian.

2. Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa phát hành Thông tư 51/2021/TT-BTC nhằm hướng dẫn các nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư này quy định rõ các nghĩa vụ cần tuân thủ trong quá trình đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài và đại diện giao dịch của họ. Đặc biệt, họ phải đảm bảo tính minh bạch và tránh các hành vi giao dịch bị cấm như tạo ra cung, cầu giả tạo hoặc thao túng giá chứng khoán, theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài cũng phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến kê khai, nộp và quyết toán các khoản thuế, phí, lệ phí và giá dịch vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, họ cũng phải tuân thủ các quy định về báo cáo sở hữu và công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Quy định về nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quy định về nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Quy định về nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Những đối tượng áp dụng

 • Nhà đầu tư nước ngoài;
 • Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan;
 • Thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh của các công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài được phép mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng lưu ký có quyền kinh doanh ngoại hối để thực hiện các hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài cũng được phép mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng lưu ký có quyền kinh doanh ngoại hối để thực hiện các hoạt động phát hành và hủy chứng chỉ lưu ký.

Khi nhận vốn ủy thác từ các nhà đầu tư nước ngoài không có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đứng tên của công ty hoặc chi nhánh công ty để tiếp nhận vốn.

Tất cả các giao dịch, đầu tư, thanh toán liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài và hoạt động của tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, bao gồm cả việc nhận và sử dụng cổ tức, lãi được chia, mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài (nếu có) và các giao dịch khác có liên quan, phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Tài khoản lưu ký chứng khoán

Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài sẽ mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký theo nguyên tắc mỗi mã số giao dịch chứng khoán chỉ được mở một tài khoản lưu ký chứng khoán tại một ngân hàng lưu ký duy nhất.

Ngoài tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài cũng có thể mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại các công ty chứng khoán, nhưng mỗi công ty chứng khoán chỉ được mở một tài khoản lưu ký chứng khoán.

Nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài và Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan có trách nhiệm tự thực hiện hoặc chỉ định một thành viên lưu ký, một công ty chứng khoán, một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, một văn phòng đại diện (nếu có), hoặc một tổ chức khác, hoặc ủy quyền cho một cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin. Thông báo về việc chỉ định hoặc thay đổi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin phải được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc chỉ định hoặc ủy quyền được thực hiện.

Trong trường hợp có sự thay đổi về số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan mà không có sự thay đổi về tổ chức hoặc cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin, tổ chức hoặc cá nhân được chỉ định, ủy quyền để thực hiện nghĩa vụ này phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi.

Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài

Khi tham gia vào việc cung cấp dịch vụ và thực hiện đấu giá chứng khoán theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và các chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đảm bảo việc tách biệt rõ ràng giữa các lệnh giao dịch và chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, với các lệnh giao dịch và chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư trong nước (nếu có), cũng như với các giao dịch của chính họ.

Chế độ báo cáo

Thành viên lưu ký phải tổ chức báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng, bao gồm số liệu thống kê về tài khoản lưu ký và danh mục tài sản của nhà đầu tư nước ngoài cũng như tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài.

Trong trường hợp thành viên lưu ký là chi nhánh của tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức tín dụng thành lập tại Việt Nam với 100% vốn nước ngoài, họ cũng phải bổ sung báo cáo về hoạt động đầu tư và danh mục đầu tư của mình.

Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và các chi nhánh của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cũng cần báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng, về hoạt động quản lý danh mục đầu tư và đầu tư theo chỉ định cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tư 51/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/8/2021 và thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015.

4. Mọi người cùng hỏi

Quy định nào quan trọng nhất mà nhà đầu tư nước ngoài cần chú ý khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam?

Việc tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và thông tin định kỳ về hoạt động đầu tư của họ.

Chính sách hỗ trợ nào đã được chính phủ Việt Nam áp dụng để thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán?

Đổi mới và cải cách các quy định liên quan đến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Những lợi ích gì mà nhà đầu tư nước ngoài có thể nhận được khi đầu tư vào chứng khoán tại Việt Nam?

Tiềm năng sinh lời cao, đa dạng hóa danh mục đầu tư và sự hỗ trợ từ chính sách đầu tư của chính phủ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345