Giới thiệu về Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa, như một tâm điểm quan trọng trong hệ thống chính trị và pháp luật, đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc duy trì trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi của công dân. Với sứ mệnh quan trọng của mình, tổ chức này không chỉ là nơi giải quyết tranh chấp pháp lý mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định của cộng đồng. Hãy cùng khám phá chi tiết về “Giới thiệu về Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa“.

Giới thiệu về Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

1. Phòng Tư pháp là gì?

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp quận, cấp thị xã, cấp thành phố thuộc tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương.

Phòng Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp cấp tỉnh.

2. Chức năng của Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa;
 • Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành;
 • Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành;
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành.

Về công tác thi hành pháp luật:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật;
 • Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thi hành pháp luật.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật;
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn;
 • Tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, thi hành luật.

Về công tác thi hành án dân sự:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thi hành án dân sự;
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành án dân sự trên địa bàn.

Về công tác chứng thực:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn;
 • Chứng thực các văn bản, giấy tờ theo quy định của pháp luật;
 • Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về chứng thực của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về công tác hộ tịch:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;
 • Đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Về công tác trợ giúp pháp lý:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý;
 • Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu trợ giúp pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về công tác hòa giải ở cơ sở:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc hòa giải ở cơ sở;
 • Tổ chức các hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Về công tác tư pháp khác:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa ở đâu?

Địa chỉ của Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

 • Tên đơn vị: Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa.
 • Địa chỉ: Tầng 7, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
 • Điện thoại: 0251.3827672
 • Fax: 0251.3825524

Giờ làm việc của Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

 • Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
 • Chiều: Từ 13h30 đến 17h30

4. Cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

Cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa

Cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa được quy định tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.

Theo đó, Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa có 01 Trưởng phòng và 04 Phó trưởng phòng, cùng với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

 • Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 • Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Phòng Thi hành án dân sự
 • Phòng Chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

Cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa được phân công nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa;
 • Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành;
 • Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành;
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật;
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn;
 • Tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, thi hành luật.

Phòng Thi hành án dân sự

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thi hành án dân sự;
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành án dân sự trên địa bàn.

Phòng Chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn;
 • Chứng thực các văn bản, giấy tờ theo quy định của pháp luật;
 • Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về chứng thực của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;
 • Đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định của pháp luật;
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý;
 • Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu trợ giúp pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc hòa giải ở cơ sở;
 • Tổ chức các hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giới thiệu về Phòng Tư pháp thành phố Biên Hòa. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790