Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ năm 2024

Việc đính chính diện tích trên sổ đỏ là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin về đất đai. Đặc biệt, vào năm 2024, quy trình này trở nên cực kỳ quan trọng đối với các chủ sở hữu đất và nhà đất, nhằm cập nhật thông tin và điều chỉnh diện tích đất theo thực tế hiện tại. Để thực hiện thủ tục này, cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý đất đai và pháp luật liên quan. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết quy trình và các bước cần thiết trong Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ năm 2024.

Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ năm 2024
Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ năm 2024

1. Thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp tại cấp Tỉnh

Trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Trực tiếp

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về địa điểm.
 • Trong trường hợp hồ sơ nhận được chưa đầy đủ, không đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ có thời hạn tối đa 03 ngày để thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Nếu Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sai sót trong Giấy chứng nhận đã cấp, họ sẽ thông báo cho người sử dụng đất và yêu cầu họ nộp lại để thực hiện đính chính.
 • Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra và lập biên bản kết luận về sai sót, sau đó lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để đính chính vào Giấy chứng nhận và chỉnh lý thông tin sai sót trên hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành cấp mới cho họ.

Thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử

 • Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thực hiện đúng trình tự và thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thể hoàn thành thủ tục đúng thời hạn do kiểm tra, xác minh hoặc các nguyên nhân khác, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo cho người yêu cầu qua văn bản, Cổng dịch vụ công hoặc tin nhắn SMS, cung cấp lý do cụ thể.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, có thể thanh toán trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công.
 • Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ sẽ thông báo cho người yêu cầu nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ liên quan sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 • Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu, đặc biệt đối với thủ tục đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Trực tiếp

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu đính chính.
 • Trong trường hợp hồ sơ nhận được không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn tối đa 03 ngày theo quy định.
 • Nếu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phát hiện bất kỳ sai sót nào trong Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp, họ sẽ thông báo cho người sử dụng đất và yêu cầu họ nộp lại để điều chỉnh.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải thực hiện kiểm tra, lập biên bản kết luận và trình cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh nếu cần thiết. Họ cũng cập nhật thông tin sai sót vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Nếu người được cấp Giấy chứng nhận yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp mới.
 • Cuối cùng, Giấy chứng nhận sẽ được trao lại cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử

 • Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chịu trách nhiệm thực hiện các trình tự và thủ tục hành chính liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thể hoàn thành việc giải quyết hồ sơ đúng thời hạn quy định do cần kiểm tra, xác minh hoặc vì nguyên nhân khác, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản, qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, giải thích rõ nguyên nhân.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng cách thanh toán trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.
 • Cơ quan tiếp nhận hoặc giải quyết hồ sơ sẽ thông báo cho người yêu cầu nộp các bản chính của Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ liên quan sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 • Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc tại địa điểm yêu cầu đối với các trường hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

2. Thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp tại cấp Huyện

Trực tiếp

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu đính chính.

Trong trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phát hiện bất kỳ sai sót nào trong Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp, họ sẽ thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu họ nộp lại Giấy chứng nhận đã được cấp để điều chỉnh.

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; sau đó lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Đồng thời, họ cập nhật thông tin sai sót vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Nếu người được cấp Giấy chứng nhận yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cấp mới.

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử

 • Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần kiểm tra, xác minh hoặc có nguyên nhân khác dẫn đến việc không hoàn thành thủ tục hành chính về đất đai theo quy định về thời gian, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản, qua Cổng dịch vụ công hoặc tin nhắn SMS cho người yêu cầu, giải thích lý do cụ thể.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thông qua việc thanh toán trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.
 • Cơ quan tiếp nhận hoặc giải quyết hồ sơ sẽ thông báo cho người yêu cầu nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ cần thiết sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 • Quá trình trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu, đặc biệt là đối với các thủ tục đăng ký đất đai và tài sản khác liên quan đến đất.

3. Mọi người cùng hỏi

Nguyên nhân chính khiến cần phải thực hiện thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ?

Nguyên nhân chính là để điều chỉnh diện tích đất trên sổ đỏ sao cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin về đất đai.

Quy trình thực hiện thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ như thế nào?

Quy trình thường bao gồm việc nộp đơn yêu cầu đính chính diện tích, cung cấp các bằng chứng về diện tích đất thực tế, và sau đó chờ xử lý từ cơ quan chức năng.

Thủ tục này có yêu cầu về tài liệu cụ thể không?

Có, thường cần cung cấp các tài liệu như bản vẽ kích thước đất, giấy tờ liên quan đến diện tích đất, và các chứng từ khác để minh chứng cho sự điều chỉnh diện tích trên sổ đỏ.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ năm 2024. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345