Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán là một quy trình quan trọng mà nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện khi muốn tham gia vào thị trường chứng khoán của một quốc gia. Hãy cùng tìm hiểu Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán

1. Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán là gì?

Quá trình mở tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài là khi họ mở một tài khoản tại một sàn giao dịch chứng khoán trong một quốc gia khác, với mục đích đầu tư vào các công ty hoặc thị trường tài chính của quốc gia đó.

2. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán

 • Bước 1: Sau khi mở tài khoản chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài và trước khi thực hiện chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi mà nhà đầu tư là tổ chức có trụ sở chính hoặc là nơi mà nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú.
 • Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét hồ sơ, nếu cần thêm thông tin để đủ cơ sở xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn, thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của nhà đầu tư.
 • Bước 3: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ gửi nhà đầu tư văn bản xác nhận đăng ký tài khoản, tiến độ chuyển vốn. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký tài khoản, tiến độ chuyển vốn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-NHNN).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Thông tư số 36/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 14/02/2014.
  • Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản, có hiệu lực từ ngày 08/02/2016.

3. Hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán

Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-NHNN).

 • Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư:
  • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức).
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân).
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) về:
  • Văn bản chấp thuận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp.
  • Các giấy tờ khác thể hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Bản chính văn bản về tiến độ góp vốn đầu tư của dự án hoặc dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của dự án do nhà đầu tư lập.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam 

Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam 
Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam

Theo quy định của Điều 138 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về các hoạt động mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, quá trình mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm các hình thức sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài có thể mở tài khoản chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoặc có thể thực hiện gián tiếp đầu tư thông qua việc ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh của các công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
 • Trong trường hợp đầu tư trực tiếp theo quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư.
 • Trong trường hợp đầu tư gián tiếp theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này, nhà đầu tư nước ngoài không cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán. Thay vào đó, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh của các công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam nhận ủy thác vốn từ nhà đầu tư nước ngoài và phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc quy định tại điểm d, đ khoản 2 của Nghị định này.
 • Quá trình mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện đầu tư sẽ được thực hiện ngay sau khi nhận được mã số giao dịch chứng khoán dưới hình thức xác nhận điện tử.
 • Nhà đầu tư nước ngoài cần lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bao gồm không nằm trong trường hợp đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị cấm hành nghề kinh doanh, có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, và là đại diện giao dịch duy nhất tại Việt Nam được ủy quyền bằng văn bản từ nhà đầu tư nước ngoài.

5. Những quy định về nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể:

 • Nhà đầu tư nước ngoài và đại diện giao dịch của họ phải đảm bảo các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam không nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo, hoặc thao túng giá chứng khoán, cũng như không được thực hiện các hành vi giao dịch bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của pháp luật nước này.
 • Nhà đầu tư nước ngoài và các nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân theo nguyên tắc tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư 52/2021.

6. Mọi người cùng hỏi

Tại sao nhà đầu tư nước ngoài cần phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán?

Việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán là bước quan trọng cho nhà đầu tư nước ngoài để có thể mua bán các cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ai có thẩm quyền và trách nhiệm xác nhận tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài?

Thẩm quyền và trách nhiệm xác nhận tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài thuộc về các công ty chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính được ủy quyền từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Những điều kiện cần thiết để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài cần phải cung cấp các thông tin cá nhân, bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng và các giấy tờ liên quan để xác minh danh tính và hợp lệ hóa quy trình mở tài khoản.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345