Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?

Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài là một phần quan trọng trong quản lý và điều hành các hoạt động đầu tư quốc tế. Theo quy định của pháp luật, việc thực hiện trách nhiệm này được đảm bảo thông qua các cơ quan quản lý, tổ chức, và quy trình cụ thể. Hãy cùng tìm hiểu Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? thông qua bài viết dưới đây.

Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?
Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?

1. Trách nhiệm giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài 

Theo quy định tại Điều 75 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, trách nhiệm giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài được miêu tả như sau:

Nhà đầu tư, cùng với người có thẩm quyền quyết định đầu tư vào dự án và cơ quan đại diện của chủ sở hữu nhà nước sẽ thực hiện việc theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện dự án theo các nội dung và chỉ tiêu đã được phê duyệt tại quyết định đầu tư. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và các cơ quan chuyên ngành tương ứng sẽ tiến hành theo dõi và kiểm tra dự án trong phạm vi của nhiệm vụ quản lý của họ.

2. Đánh giá dự án dự án đầu tư ra nước ngoài 

Theo quy định tại Điều 80 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP về việc đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài có các điểm sau đây:

Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án:

 • Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá khi dự án kết thúc.
 • Các cơ quan như cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư sẽ tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất khi cần thiết.

Nội dung đánh giá khi dự án kết thúc:

 • Đánh giá kết quả thực hiện dự án so với quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, bao gồm: kết quả đạt được so với mục tiêu dự án, nguồn lực đã huy động, tiến độ thực hiện dự án, và hiệu quả kinh tế của dự án.
 • Đề xuất và kiến nghị.

Nội dung đánh giá đột xuất:

 • Xác định sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư.
 • Đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Xác định và phân tích phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) cùng nguyên nhân.
 • Đánh giá ảnh hưởng của các phát sinh ngoài dự kiến đối với việc thực hiện dự án và khả năng hoàn thành mục tiêu của dự án.
 • Đề xuất và kiến nghị.

3. Nội dung giám sát của dự án đầu tư ra nước ngoài

Nội dung giám sát của dự án đầu tư ra nước ngoài
Nội dung giám sát của dự án đầu tư ra nước ngoài

Nội dung giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định từ Điều 76 Nghị định 29/2021/NĐ-CP đến Điều 79 Nghị định 29/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Nội dung giám sát của nhà đầu tư

Nhà đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án và báo cáo các nội dung sau:

 • Việc thực hiện thủ tục đầu tư kinh doanh tại nước ngoài.
 • Tình hình thực hiện dự án: Bao gồm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án, việc huy động và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, cũng như việc huy động và sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có).
 • Tình hình khai thác, vận hành dự án: Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính của tổ chức kinh tế thành lập tại nước ngoài để thực hiện dự án; việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, giữ lại lợi nhuận để đầu tư dự án mới, chuyển lợi nhuận về nước; cũng như việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam và tình hình sử dụng lao động Việt Nam.
 • Việc thực hiện các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 • Việc đảm bảo các điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, và kinh doanh bất động sản.

Nội dung giám sát của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan đại diện sở hữu nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài

Nội dung theo dõi:

 • Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư;
 • Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Bao gồm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; cũng như việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước đúng quy định;
 • Tổng hợp kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính của tổ chức kinh tế thành lập tại nước ngoài để thực hiện dự án, cũng như việc chuyển lợi nhuận về nước;
 • Việc chấp hành biện pháp xử lý của nhà đầu tư;
 • Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra:

 • Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án;
 • Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài;
 • Kiểm tra việc thực hiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước, giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài;
 • Kiểm tra việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

Nội dung theo dõi:

 • Xác nhận việc tuân thủ chế độ báo cáo của nhà đầu tư;
 • Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Bao gồm tiến độ thực hiện dự án, việc thực hiện mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài;
 • Tổng hợp kết quả hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Đảm bảo việc thực hiện biện pháp xử lý của nhà đầu tư;
 • Báo cáo và đề xuất phương án xử lý vấn đề khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra:

 • Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án;
 • Đảm bảo việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài;
 • Đảm bảo việc thực hiện biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

Nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài dựa trên chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý được phân công như sau:

Nội dung theo dõi:

 • Theo dõi tình hình thực hiện dự án trong phạm vi, lĩnh vực quản lý: Bao gồm tiến độ thực hiện dự án, việc thực hiện các mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, việc huy động và sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài (nếu có);
 • Tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi, lĩnh vực quản lý;
 • Đảm bảo điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, kinh doanh bất động sản;
 • Chấp hành biện pháp xử lý của nhà đầu tư;
 • Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra:

 • Kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài, đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước và quy định pháp luật khác liên quan đến đầu tư ra nước ngoài;
 • Chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

4. Mọi người cùng hỏi

Cơ quan nào chịu trách nhiệm đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật?

Trách nhiệm đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài thường do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý địa phương địa phương chịu trách nhiệm, tuỳ thuộc vào quy mô và tính chất của dự án.

Quy trình giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Quy trình giám sát dự án đầu tư ra nước ngoài thường bao gồm việc đánh giá, theo dõi thực hiện dự án, kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật và hợp đồng đầu tư, cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài có những tiêu chí chính nào?

Đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài thường dựa trên các tiêu chí như tính khả thi kinh tế, môi trường, xã hội, đánh giá rủi ro và hiệu quả của dự án.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345