Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được xác định dựa trên các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, nghề kinh doanh, và điều kiện cụ thể của từng loại công ty. Hãy cùng tìm hiểu Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? thông qua bài viết dưới đây.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

1. Tỷ lệ đầu tư nước ngoài là gì?

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là một yếu tố quan trọng trong hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế. Được biểu thị dưới dạng phần trăm, tỷ lệ này chỉ tỷ lệ mà các cá nhân hoặc tổ chức từ nước ngoài sở hữu trong một doanh nghiệp hoặc dự án tại một quốc gia khác.

2. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tỷ lệ mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế tại Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư. Nó biểu thị tỷ lệ phần vốn mà nhà đầu tư nước ngoài đóng góp vào tổ chức kinh tế ở Việt Nam.

3. Các trường hợp có thể xảy ra liên quan đến Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Dựa vào quy định tại Điều 26 của Luật đầu tư, các thủ tục đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định cụ thể như sau:

 • Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải tuân thủ các điều kiện và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật phù hợp với từng loại hình tổ chức kinh tế.
 • Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông trong các trường hợp sau: a) Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; b) Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế; c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu vực đặc biệt như đảo, biên giới, ven biển hoặc các khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
 • Nhà đầu tư không nằm trong các trường hợp nêu trên phải tuân thủ quy định thay đổi cổ đông, thành viên theo luật liên quan khi thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Nếu có nhu cầu, họ phải tuân thủ quy định tại khoản 2 của Điều 26.
 • Chính phủ sẽ quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều này.

Trường hợp 1

Tỷ lệ sở hữu dưới 50% của nhà đầu tư nước ngoài trong phần vốn góp của một công ty đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không cầm quyền kiểm soát công ty. Với tỷ lệ sở hữu như vậy, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế ở Việt Nam mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư. Thủ tục đăng ký dự án đầu tư chỉ bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong khi đối với các tổ chức kinh tế Việt Nam không áp dụng. Do đó, dù tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có cao nhưng công ty vẫn được kiểm soát bởi các cổ đông Việt Nam. Chính vì vậy, trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dưới 50%, không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thực hiện dự án đầu tư một lần nữa.

Trường hợp 2

Khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá 50%, nhà đầu tư này sẽ phải nộp hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp vào công ty. Đồng thời, họ cũng phải nộp hồ sơ xin thực hiện dự án đầu tư, bởi lúc này tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá 50%. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài có khả năng điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dưới 50%, họ phải tiến hành đăng ký thực hiện dự án đầu tư.

4. Một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
Một số quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định của Điều 25 trong Luật Đầu tư 2020, việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các hình thức sau đây:

Nhà đầu tư có thể góp vốn vào tổ chức kinh tế bằng cách:

 • Mua cổ phần trong lần phát hành đầu tiên hoặc trong các lần phát hành thêm của công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào các loại hình tổ chức kinh tế khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Nhà đầu tư mua cổ phần hoặc phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các phương thức sau:

 • Mua cổ phần từ công ty hoặc từ cổ đông của công ty cổ phần.
 • Mua phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty đó.
 • Mua phần vốn góp của thành viên trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
 • Mua phần vốn góp của thành viên trong các tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp nêu trên.

5. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thường phụ thuộc vào các quy định pháp luật và chính sách đầu tư của quốc gia đó. Tuy nhiên, có một số quy tắc và tiêu chuẩn chung mà nhiều quốc gia thường áp dụng:

 • Ngành công nghiệp và loại hình đầu tư: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể biến đổi tùy theo từng ngành công nghiệp và loại hình đầu tư. Một số ngành có thể áp đặt kiểm soát chặt chẽ hơn đối với người nước ngoài để bảo vệ lợi ích quốc gia, trong khi những ngành khác có thể mở cửa rộng rãi hơn cho sự tham gia của người nước ngoài.
 • Đối tượng đầu tư: Quy định về tỷ lệ sở hữu có thể thay đổi dựa trên loại đối tượng đầu tư. Ví dụ, có thể có các quy định khác nhau cho doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, hoặc đầu tư vào bất động sản.
 • Quốc gia và khu vực cụ thể: Một quốc gia có thể áp dụng các quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài dựa trên chính sách cụ thể và mục tiêu phát triển kinh tế của họ. Ngoài ra, các khu vực kinh tế đặc biệt như khu vực kinh tế đặc biệt (KKTĐB) cũng có các quy định riêng.
 • Thay đổi và điều chỉnh: Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể được điều chỉnh theo thời gian và tình hình kinh tế. Chính phủ có thể thay đổi chính sách đầu tư để thích nghi với biến động của thị trường và mục tiêu quốc gia.

Tùy thuộc vào quốc gia và ngành công nghiệp cụ thể, quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể bị giới hạn bởi hạn mức tối đa (ví dụ: không thể sở hữu hơn 49% cổ phần), yêu cầu phê duyệt từ cơ quan chức năng, hoặc có thể mở cửa rộng rãi cho đầu tư nước ngoài mà không có hạn chế nào. Điều này thường đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ chặt chẽ từ phía nhà đầu tư nước ngoài để tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế.

6. Mọi người cùng hỏi

Quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện một cách cụ thể không?

Có, quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thường được thực hiện thông qua các văn bản pháp luật cụ thể như Nghị định, Luật Chứng khoán, và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý.

Tại sao việc quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty là cần thiết?

Quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty cần thiết để đảm bảo quốc gia có kiểm soát và quản lý hiệu quả về các hoạt động kinh doanh quan trọng.

Có những biện pháp nào để kiểm soát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty?

Có nhiều biện pháp như quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu, yêu cầu phê duyệt từ các cơ quan quản lý, và giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345