Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN tại Đồng Nai

Thủ tục hoàn thuế TNCN tại Đồng Nai là một phần quan trọng trong hệ thống thuế nhằm tối ưu hóa quá trình quyết toán thu nhập cá nhân. Việc này không chỉ giúp người nộp thuế hạn chế mức thuế phải nộp mà còn thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN tại Đồng Nai đồng thời cung cấp nguồn thông tin quan trọng, hỗ trợ người lao động hiểu rõ hơn về quy trình và quy định liên quan, từ đó giúp họ tự tin hơn trong quá trình này.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN tại Đồng Nai
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN tại Đồng Nai

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là quá trình trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đã nộp trước đó cho cơ quan thuế. Quá trình này thường xảy ra khi cá nhân đáp ứng các điều kiện và quy định được xác định trong Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và các văn bản hướng dẫn, dựa trên các quy định và quy tắc về giảm trừ, miễn giảm, hoặc các quy định khác về thuế.

Cụ thể, cá nhân có thể được hoàn thuế khi có quyền lợi giảm trừ thuế, giảm thu nhập chịu thuế, hoặc khi áp dụng các quy định khác của luật thuế. Hoàn thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp cá nhân giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc thu thuế.

2. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Đồng Nai

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Đồng Nai, cá nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 2. Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại mục 2 bài viết này.
 3. Có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo đúng quy định và được chấp nhận.

Theo khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về hoàn thuế như sau:

“2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.”

Quy định này rõ ràng khẳng định chỉ có khi có đề nghị hoàn trả, cơ quan thuế mới thực hiện hoàn thuế; trường hợp không có đề nghị hoàn thuế, số thuế còn lại sẽ được bù trừ vào kỳ thuế sau.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

3. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Đồng Nai

Theo quy định tại Điều 42 của Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định như sau:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền, hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo Mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I của Thông tư.
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.
 • Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I của Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).
 • Mẫu tờ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐNHT.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

 • Người nộp thuế có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/QTT-TNCN) thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.
 • Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

4. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Đồng Nai

4.1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đồng Nai

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có ủy quyền sau khi điều chỉnh số thuế đã nộp thừa hoặc nộp thiếu của các cá nhân. Nếu có đề nghị hoàn trả từ cơ quan thuế, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập sẽ chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

Cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoàn thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc hoàn thuế cho cá nhân.

Bước 4: Cơ quan thuế hoàn thuế

Nếu hồ sơ hoàn thuế được chấp nhận, cá nhân sẽ nhận được tiền thuế hoàn trả qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

4.2. Nộp hồ sơ trực tuyến tại Đồng Nai

Bên cạnh việc nộp trực tiếp tới cơ quan thuế, người lao động cũng có thể thực hiện nộp hồ sơ online theo các bước sau:

Bước 1: Làm hồ sơ online

Người nộp thuế (NNT) tiến hành làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK và sau đó kết xuất XML.

Bước 2: Nộp hồ sơ

NNT thực hiện việc nộp Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trực tuyến thông qua trang web Thuế Việt Nam – https://canhan.gdt.gov.vn.

Lưu ý khi nộp hồ sơ hoàn thuế:

Theo điểm c, khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 • Cá nhân có trực tiếp khai thuế trong năm, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế, nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại các tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc, nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.
 • Cá nhân yêu cầu hoàn thuế có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Ví dụ, yêu cầu hoàn thuế TNCN năm 2021 có thể nộp sau thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế vào ngày 30/3/2022.

Bước 3: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Về thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 58, Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế TNCN trong 6 ngày làm việc.

5. Cách tính tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Đồng Nai

Cách tính số thuế được hoàn là một quy trình quan trọng đối với người nộp thuế, tuy nhiên, nó cũng mang theo sự phức tạp. Phương pháp tính này phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể để xác định liệu cá nhân đó có được hoàn thuế hay không, và nếu được, mức thuế được hoàn là bao nhiêu.

Trường hợp 1: Tính hoàn thuế để biết số thuế nộp thừa

Nếu thuộc trường hợp này, người nộp thuế cần biết số thuế tạm nộp và tính chính xác số thuế phải nộp để xác định sự chênh lệch (số thuế nộp thừa).

Trường hợp 2: Tính hoàn thuế khi thuộc trường hợp chưa đến mức phải nộp

Trường hợp này xảy ra khi làm việc đủ 12 tháng trong năm, nhưng thu nhập từ tiền lương giữa các tháng là không đều (tháng cao thì tạm nộp thuế) hoặc khi lương vượt mức giảm trừ gia cảnh nhưng không đủ 12 tháng.

Người nộp thuế trong trường hợp này chỉ cần tính thu nhập chịu thuế đã đến mức phải nộp. Để tính, chủ yếu dựa vào tổng thu nhập và mức giảm trừ gia cảnh (bao gồm giảm trừ cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc).

Trong bối cảnh nhu cầu tự quản lý và tự chủ về nghĩa vụ thuế ngày càng cao, hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN tại Đồng Nai không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là bước tiến quan trọng để người lao động nắm vững và hiểu rõ về quy trình quyết toán thuế cá nhân. Qua đó, hệ thống thuế trở nên minh bạch hơn, tiện lợi hơn, và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích cực của cộng đồng lao động tại Đồng Nai trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790