Mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN

Trong quá trình quản lý thuế, việc xử lý hồ sơ hoàn thuế TNCN có thể đôi khi gặp những thay đổi không mong muốn hoặc cần phải điều chỉnh. Điều này đặt ra nhu cầu viết đơn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN để cập nhật thông tin chính xác và phản ánh đúng tình hình thu nhập cá nhân. Dưới đây là bài viết chi tiết về “Mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế tncn“.

Mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế tncn

1. Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN là gì?

Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN là văn bản do cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN gửi đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ, đề nghị cơ quan thuế hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN đã nộp.

Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN là một văn bản pháp lý quan trọng, thể hiện ý chí của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN. Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN cần lưu ý thời hạn rút hồ sơ hoàn thuế TNCN là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Nếu quá thời hạn này, cơ quan thuế sẽ không chấp nhận việc rút hồ sơ hoàn thuế TNCN.

2. Chức năng của công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN

Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN có các chức năng cụ thể sau:

 • Thể hiện ý chí của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ: Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN thể hiện ý chí của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ, muốn hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN đã nộp.
 • Làm căn cứ để cơ quan thuế hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN: Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN là căn cứ để cơ quan thuế xác định việc rút hồ sơ hoàn thuế TNCN của cá nhân hoặc tổ chức là hợp lệ và có thẩm quyền hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN đã nộp.
 • Làm căn cứ để giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân hoặc tổ chức: Trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức không đồng ý với quyết định hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN của cơ quan thuế, thì có thể khiếu nại, tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN sẽ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân hoặc tổ chức.

3. Mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ …
CỤC THUẾ …
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số: …… ….…….., ngày…tháng…năm…

CÔNG VĂN
Rút hồ sơ hoàn thuế

Kính gửi: – Công ty/ Doanh nghiệp …………………………………………..

Tại điểm đ khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) quy định:

“Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.”

Tại điểm c khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định. ”

Căn cứ các quy định nêu trên nếu Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế, sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho Doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ mà không trả lại hồ sơ cho Doanh nghiệp. Trường hợp sau khi đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhưng chưa có Quyết định hoàn nếu Doanh nghiệp phát hiện có sai sót thì được kê khai bổ sung theo quy định./.

Nơi nhận:– Như trên;

– Tổng cục thuế… (để b/c );

– Cục thuế … (để b/c );

– Lưu VT.

TM CỤC THUẾ …
(ký)

>>>Tải mẫu văn bản đề nghị huỷ hồ sơ hoàn thuế mới nhất: TẠI ĐÂY!!!

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn giải quyết hồ sơ như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, thời gian chậm nhất là 06 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Nếu thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế không khớp với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế, cơ quan này sẽ thông báo bằng văn bản để yêu cầu người nộp thuế giải trình và bổ sung thông tin. Thời gian để giải trình và bổ sung thông tin không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

 • Trong trường hợp hồ sơ được xem xét trước khi hoàn thuế, thời gian chậm nhất là 40 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Trong trường hợp vượt quá thời hạn quy định, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế là do lỗi của cơ quan quản lý thuế, ngoài việc phải hoàn trả số tiền thuế, cơ quan này cũng phải chi trả tiền lãi với tỷ lệ 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền cần hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.

5. Cấu trúc của công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN

Công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế TNCN có cấu trúc như sau:

Tiêu đề: Tiêu đề của công văn phải ghi rõ nội dung của công văn là “V/v Rút hồ sơ hoàn thuế TNCN”.

Thân công văn: Thân công văn cần nêu rõ các nội dung sau:

 • Tên cơ quan thuế nhận công văn.
 • Tên cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ.
 • Mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ.
 • Địa chỉ của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ.
 • Số hồ sơ hoàn thuế TNCN đã nộp.
 • Lý do rút hồ sơ hoàn thuế TNCN.
 • Cam kết của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ.

Ký tên và đóng dấu: Công văn phải có chữ ký của cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ và đóng dấu (nếu có).

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu công văn xin rút hồ sơ hoàn thuế tncn. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790