Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính (Điều kiện 2024)

Cho thuê tài chính là một lĩnh vực kinh doanh mới nổi tại Việt Nam và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Hiện nay, rất nhiều người cũng đang dành nhiều sự quan tâm cho việc thành lập công ty cho thuê tài chính. Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính tương đối phức tạp và đòi hỏi nhiều điều kiện về vốn, năng lực tài chính và trình độ chuyên môn. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính
Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

1. Cho thuê tài chính là gì?

Theo khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Trong đó:

– Bên cho thuê tài chính cam kết mua tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê.

– Bên thuê tài chính sử dụng tài sản thuê tài chính và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính.

2. Hình thức tổ chức công ty cho thuê tài chính?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư số 15/2016/TT-NHNN, Thông tư số 17/2018/TT-NHNN, Thông tư số 01/2019/TT-NHNN, và Thông tư số 05/2023/TT-NHNN, công ty cho thuê tài chính được tổ chức dưới các hình thức sau:

Công ty cho thuê tài chính trong nước

 • Công ty cổ phần: Do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Do một ngân hàng thương mại Việt Nam làm chủ sở hữu.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam góp vốn, trong đó ngân hàng thương mại Việt Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ.

Công ty cho thuê tài chính liên doanh

Được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, với vốn góp của bên Việt Nam (gồm ngân hàng thương mại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm các tổ chức tín dụng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Do một tổ chức tín dụng nước ngoài làm chủ sở hữu.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Do các tổ chức tín dụng nước ngoài góp vốn.

3. Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính 

Theo Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, công ty cho thuê tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

Điều Kiện Chung

– Vốn điều lệ: Tối thiểu bằng mức vốn pháp định.

– Chủ sở hữu và cổ đông sáng lập:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ sở hữu là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính.
 • Công ty cổ phần: Cổ đông sáng lập là pháp nhân hoặc cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và cam kết đủ khả năng tài chính để góp vốn.

– Người quản lý và điều hành: Đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật này.

– Điều lệ công ty: Phù hợp với quy định của Luật này và các quy định pháp luật khác.

– Đề án thành lập và phương án kinh doanh: Khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng và không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

Điều Kiện Đối Với Tổ Chức Tín Dụng Liên Doanh và 100% Vốn Nước Ngoài

Ngoài các điều kiện trên, còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Tổ chức tín dụng nước ngoài: Được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của nước nơi đặt trụ sở chính.
 • Hoạt động dự kiến: Phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi đặt trụ sở chính.
 • Cam kết hỗ trợ từ tổ chức tín dụng nước ngoài: Hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

4. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính 

4.1. Hồ sơ thành lập công ty cho thuê tài chính

Hồ sơ chung đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty cho thuê tài chính:

– Theo Điều 14 Thông tư 30/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1, khoản 1 Điều 2 Thông tư 05/2023/TT-NHNN, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép: Được ký bởi các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, hoặc thành viên sáng lập theo mẫu quy định.
 • Dự thảo Điều lệ: Đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt.
 • Đề án thành lập: Bao gồm các nội dung như sự cần thiết của việc thành lập, thông tin về tổ chức như tên, loại hình, địa điểm, vốn điều lệ, khả năng đáp ứng điều kiện hoạt động, và năng lực tài chính của các cổ đông.
 • Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động dự kiến: Bao gồm danh sách nhân sự dự kiến và chính sách quản lý rủi ro.
 • Công nghệ thông tin: Bao gồm kế hoạch đầu tư, hệ thống thông tin dự kiến, và các giải pháp bảo đảm an toàn.
 • Khả năng phát triển bền vững trên thị trường: Bao gồm phân tích và đánh giá thị trường, chiến lược phát triển, và hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ.

Hồ sơ riêng đối với công ty cho thuê tài chính cổ phần:

– Khoản 2, 3 và 4 Điều 15 Thông tư 30/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 4, khoản 5 Điều 1, khoản 5 Điều 2 Thông tư 01/2019/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 05/2023/TT-NHNN quy định hồ sơ này bao gồm:

 • Thành phần hồ sơ: Tuân thủ các quy định được chỉ định.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập: Bao gồm các thông tin chi tiết về cổ đông góp vốn.
 • Hồ sơ của cổ đông góp vốn: Bao gồm các tài liệu như đơn mua cổ phần, sơ yếu lý lịch, và bảng kê khai thông tin về lịch sử quan hệ tín dụng.
 • Hồ sơ của tổ chức: Bao gồm đơn mua cổ phần, văn bản ủy quyền người đại diện vốn góp, và các tài liệu chứng minh về khả năng tài chính và tuân thủ các quy định thuế, bảo hiểm.

4.2. Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính 
Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 30/2015/TT-NHNN, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép gồm những bước sau:

Bước 1. Nộp Hồ Sơ

Sau khi hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn cần nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước. Trong vòng 30 ngày, NHNN sẽ xác nhận việc nhận hồ sơ và yêu cầu bổ sung nếu cần.

Bước 2. Cấp văn bản chấp thuận nguyên tắc

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, NHNN sẽ cung cấp văn bản chấp thuận nguyên tắc hoặc lý do từ chối. Nếu chấp thuận, bạn cần lập các văn bản bổ sung và gửi lại cho NHNN.

Bước 3. Xác nhận hồ sơ bổ sung (nếu có)

Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung, NHNN sẽ xác nhận bằng văn bản về việc đã đầy đủ các văn bản.

Bước 4. Cấp Giấy phép

Cuối cùng, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ bổ sung, NHNN sẽ tiến hành cấp Giấy phép hoạt động. Trong trường hợp không chấp thuận, họ sẽ cung cấp lý do cụ thể.

5. Câu hỏi thường gặp

Tài sản cho thuê tài chính khi thành lập công ty cho thuê tài chính là gì?

Khoản 7 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định tài sản cho thuê tài chính là máy móc, thiết bị hoặc tài sản khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và được hướng dẫn cụ thể các loại tài sản cho thuê trong từng thời kỳ.

Rủi ro khi thành lập công ty cho thuê tài chính?

Rủi ro khi thành lập công ty cho thuê tài chính có thể phát sinh từ nhiều phía khác nhau. Trước hết, trong quá trình hoạt động, công ty có thể đối mặt với rủi ro tín dụng khi cho vay tiền và rủi ro thị trường khi phải đối mặt với biến động thị trường tài chính. Ngoài ra, việc quản lý rủi ro về thanh khoản cũng là một thách thức lớn, đặc biệt khi phải đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản lý nguồn vốn.

Có nên nhờ luật sư tư vấn thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính không?

Khi đối mặt với các thủ tục phức tạp và yêu cầu pháp lý khắt khe trong quá trình thành lập công ty cho thuê tài chính, việc nhờ đến sự tư vấn của một luật sư có kinh nghiệm là một lựa chọn thông minh. Luật sư có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và các yêu cầu pháp lý, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến việc tương tác với các cơ quan quản lý. Sự hỗ trợ chuyên môn từ một luật sư giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo bạn tuân thủ đúng quy định.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345