Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh

Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh là một văn bản quan trọng đánh dấu một quyết định quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Khi một tổ chức quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh, việc lập biên bản họp không chỉ là quy trình bắt buộc mà còn là cơ hội để ghi chép rõ ràng các quyết định, nguyên nhân, và cam kết của các bên liên quan. ACC Đồng Nai sẽ đề cập đến quy trình lập biên bản, nội dung quan trọng cần có, và tầm quan trọng của việc duy trì sự minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh
Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

CÔNG TY ABC

Số: 01/2023TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh,  ngày 03 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

 

 1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh[1]:
 2. a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

 1. b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:      Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………………

 1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo[2]:
 2. a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm……

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:     

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

 1. b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):   

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:     

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp: …………………… /…… /…… Nơi cấp: …………………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp: ………………………….. /…. /…. Nơi cấp: ………….

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi họ tên)

……………………………

 

 CÔNG TY ABC

 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/QD Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ABC đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày 14/01/2021;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 03 tháng 05 năm 2023 về việc Tạm ngừng kinh doanh của công ty. 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

 

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 10 tháng 05 .năm 2023 đến hết ngày 09 tháng 05 .năm 2024

Lý do tạm ngừng: Kinh doanh gặp khó khăn.

Điều 2: Giao cho Ông/Bà ……………………… (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu.

TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

…………………………….

  TÊN DOANH NGHIỆP…….

 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/QD Tp Hồ Chí Minh, ngày ……tháng …….năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN …………….. mã số doanh nghiệp: 010xxxxxx; địa chỉ trụ sở chính: xxxxxxxxxxxx, Thành phố xxxxxxxx, Việt Nam tiến hành họp hội đồng quản trị theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông xxxxxxxxG, chương trình họp như sau:

– Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút, kết thúc vào lúc: 14 giờ 40 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2023

– Địa điểm họp: xxxxxxxxxxxx, Thành phố xxxxxxxx. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể như sau:

 

 

………………………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp.

 

 

………………………. – Thành viên hội đồng quản trị.

 

………………………. – Thành viên hội đồng quản trị.

 

  

………………………. – Người ghi biên bản.

 

– Vắng mặt: 0

Ông/bà …………………. (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố cuộc họp của hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

 1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

 

Tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 10 tháng 05 .năm 2023 đến hết ngày 09 tháng 05 .năm 2024

Lý do tạm ngừng: Kinh doanh gặp khó khăn.

 

 1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:Hoàn toàn đồng ý với nội dung Tạm ngừng hoạt động như nêu trên.
 2. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

– Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu 

 

 1. Hội đồng quản trị quyết định 

Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh công ty như nêu trên với tỉ lệ 100% số biểu quyết thông qua

Giao Ông/Bà ——————————— đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký

 

(Chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp)

 

 

 

 

————————–

 

 

 

 

 

 

——————————–

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-0o0—-

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): ……………………………….

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của ………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………… ngày cấp …./……./…….. nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư ………………….

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà) : …………………………….

Sinh ngày : ……………………………. – Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số : ………………….., ngày cấp: ……………….., nơi cấp: ……………………………………..

Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………………………….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh …………………………
 • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà: ………………….. hoàn thành công việc của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư ………………….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên A về kết quả thực hiện công

việc.

 1. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa

và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

 1. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong

Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

 1. Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký./.

………, Ngày …… tháng …… năm ……….

Bên được ủy quyền Bên ủy quyền
……………………………………… …………………………..

 

Trên đây là mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty . Các chủ doanh nghiệp có thể tham khảo vào mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty đã trình bày trên để soạn thảo biên bản họp của doanh nghiệp mình. Nếu còn câu hỏi cần giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với ACC Đồng Nai để được tư vấn, trao đổi trong thời gian sớm nhất.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790