Quy định hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm ngày càng phát triển, vai trò của đại lý bảo hiểm trở nên ngày càng quan trọng trong việc giới thiệu và tư vấn các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng. Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình kinh doanh, quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với đại lý bảo hiểm đang thu hút sự chú ý của cả người kinh doanh và cơ quan quản lý. Bài viết này sẽ đi vào chi tiết về “Quy định hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm“.

Quy định hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

1. Hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với đại lý bảo hiểm là việc cơ quan thuế trả lại cho đại lý bảo hiểm số tiền thuế TNCN đã nộp thừa do số tiền thuế TNCN phải nộp khi quyết toán thuế TNCN của đại lý bảo hiểm nhỏ hơn số tiền thuế TNCN đã khấu trừ, nộp trong năm.

2. Quy định hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Điều kiện được hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Điều kiện đầu tiên để đại lý bảo hiểm được hoàn thuế TNCN là phải là cá nhân cư trú. Cá nhân cư trú là cá nhân có mặt trên lãnh thổ Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm cả trường hợp có nơi ở thường xuyên ở nước ngoài nhưng thực tế cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện thứ hai là đại lý bảo hiểm phải có số tiền thuế TNCN đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế phải nộp khi quyết toán. Số tiền thuế TNCN đã nộp trong kỳ được xác định bằng tổng số tiền thuế TNCN đã khấu trừ, đã nộp của doanh nghiệp bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm trong năm tính thuế. Số thuế phải nộp khi quyết toán được xác định theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Điều kiện cuối cùng là đại lý bảo hiểm phải nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định. Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Bản sao hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Bản sao chứng từ chứng minh số thuế TNCN đã nộp thừa.

Hồ sơ hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm bao gồm các giấy tờ sau:

Tờ khai quyết toán thuế TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN là mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Đại lý bảo hiểm phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin trên tờ khai quyết toán thuế TNCN, bao gồm:

 • Thông tin của người nộp thuế.
 • Thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Thông tin về các khoản giảm trừ gia cảnh.
 • Thông tin về các khoản được miễn, giảm thuế.
 • Thông tin về số thuế TNCN đã khấu trừ, nộp trong năm.
 • Thông tin về số thuế TNCN phải nộp khi quyết toán.

Bản sao hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm là chứng từ thể hiện quan hệ đại lý bảo hiểm giữa đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.
 • Loại bảo hiểm được đại lý bảo hiểm phân phối.
 • Mức hoa hồng đại lý bảo hiểm được hưởng.

Bản sao chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp bảo hiểm

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp bảo hiểm là chứng từ thể hiện doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN cho đại lý bảo hiểm. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp bảo hiểm phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.
 • Số tiền hoa hồng được trả cho đại lý bảo hiểm.
 • Số tiền thuế TNCN đã khấu trừ cho đại lý bảo hiểm.

Bản sao chứng từ chứng minh số thuế TNCN đã nộp thừa

Bản sao chứng từ chứng minh số thuế TNCN đã nộp thừa là chứng từ thể hiện số tiền thuế TNCN đã nộp thừa của đại lý bảo hiểm. Chứng từ chứng minh số thuế TNCN đã nộp thừa có thể là:

 • Bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Bản sao quyết định hoàn thuế TNCN của cơ quan thuế.
 • Bản sao chứng từ thanh toán tiền thuế TNCN.

Trình tự, thủ tục hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

Đại lý bảo hiểm phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Bản sao hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Bản sao chứng từ chứng minh số thuế TNCN đã nộp thừa.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp bảo hiểm nơi đại lý bảo hiểm ký hợp đồng đại lý bảo hiểm hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế hợp lệ, cơ quan thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế.

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, cơ quan thuế thông báo cho đại lý bảo hiểm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp đại lý bảo hiểm không đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế TNCN, cơ quan thuế có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn thuế.

Bước 5: Nhận kết quả giải quyết hoàn thuế

Sau khi giải quyết hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo cho đại lý bảo hiểm bằng văn bản.

Trường hợp hoàn thuế bằng tiền mặt, đại lý bảo hiểm nhận tiền hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Trường hợp hoàn thuế bằng chuyển khoản, đại lý bảo hiểm nhận tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng của mình.

3. Công thức tính hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Công thức tính hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Số tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số thuế TNCN phải nộp

Trong đó:

 • Số tiền thuế TNCN đã nộp là tổng số tiền thuế TNCN đã khấu trừ, đã nộp của doanh nghiệp bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm trong năm tính thuế.
 • Số thuế TNCN phải nộp là số thuế TNCN phải nộp khi quyết toán theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Ví dụ:

Giả sử đại lý bảo hiểm A có tổng số tiền thuế TNCN đã nộp trong năm 2023 là 10.000.000 đồng. Khi quyết toán thuế TNCN năm 2023, đại lý bảo hiểm A xác định số thuế TNCN phải nộp là 8.000.000 đồng. Như vậy, đại lý bảo hiểm A có số tiền thuế TNCN được hoàn là 10.000.000 đồng – 8.000.000 đồng = 2.000.000 đồng.

4. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với các loại thuế khai theo năm tính thuế (bao gồm cả trường hợp quyết toán thuế theo năm) là 5 năm, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch mà người nộp thuế phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm là 5 năm, kể từ ngày 31/12 của năm dương lịch mà đại lý bảo hiểm có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Ví dụ: Đại lý bảo hiểm A có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm A là 5 năm, kể từ ngày 31/12/2023, tức là đến hết ngày 31/12/2028.

5. Nộp hồ sơ hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế TNCN của đại lý bảo hiểm được nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp bảo hiểm nơi đại lý bảo hiểm ký hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Ví dụ: Đại lý bảo hiểm A ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm B, có trụ sở chính tại Hà Nội. Do đó, đại lý bảo hiểm A nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN tại Chi cục Thuế quận/huyện Hà Nội nơi Công ty Bảo hiểm B đặt trụ sở chính.

Đại lý bảo hiểm có thể nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan thuế. Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, đại lý bảo hiểm cần gửi hồ sơ đến đúng địa chỉ của cơ quan thuế.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790