Hồ sơ thủ tục hủy giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục huỷ đăng ký kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng cần được nắm rõ. Hồ sơ cho thủ tục này cần được chuẩn bị đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật để đảm bảo thủ tục huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi. Vậy hồ sơ thủ tục hủy giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể bao gồm những gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ thủ tục huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thủ tục huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh

1. Huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Đây là một thủ tục pháp lý mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện khi chấm dứt hoạt động kinh doanh.

2. Hồ sơ, thủ tục hủy giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục hủy giấy phép đăng ký kinh doanh hộ các thể bao gồm:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Thông báo này cần được viết rõ ràng và đầy đủ thông tin về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế. Thông báo này xác nhận rằng hộ kinh doanh không còn hoạt động kinh doanh và mã số thuế của họ sẽ không còn hiệu lực từ thời điểm chấm dứt hoạt động.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Biên bản họp này phải được tất cả các thành viên trong hộ gia đình ký kết để xác nhận đồng thuận về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chứng nhận việc hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp. Bản gốc này cần được cung cấp kèm theo hồ sơ để xác nhận rằng hộ đã chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Bước 3. Trả kết quả

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hủy giấy phép đăng ký kinh doanh, phòng tài chính sẽ gửi văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả lại giấy phép kinh nếu hồ sơ của bạn hợp lệ.

3. Hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu?

Huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu
Huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu

4. Các hình thức hủy giấy phép kinh doanh thường gặp

Hình thức hủy giấy phép kinh doanh dưới sự tự nguyện

Dưới đây là một số lý do mà các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá nhân thường gặp phải khi đi làm thủ tục hủy giấy phép kinh doanh như:

 • Mục đích kinh doanh không còn phù hợp so với thị trường.
 • Kinh doanh mang về lợi nhuận ít.
 • Mâu thuẫn nội bộ trong công ty dẫn đến giải thể.
 • Các thành viên không muốn gia hạn hoạt động công ty.
 • Hết thời hạn hoạt động quy định và không muốn tiếp tục kinh doanh.
 • Một số yếu tố khác ảnh hưởng dẫn đến giải thể doanh nghiệp

Hình thức hủy giấy phép kinh doanh dưới sự bắt buộc

Các trường hợp doanh nghiệp  hủy giấy phép kinh doanh dưới sự bắt buộc thường là trường hợp các công ty làm đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng thành viên ban đầu đưa ra. Thời gian để đáp ứng nhu cầu số lượng theo quy định là trong thời hạn 6 tháng. Nếu trong 6 tháng không tìm đủ số lượng và không tìm được loại hình doanh nghiệp khác thì phải làm thủ tục hủy giấy phép để ngưng hoạt động và giải tán.

5. Mẫu đơn xin hủy giấy phép kinh doanh

Phụ lục VII-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……… ………, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………

1. Trường hợp cá nhân đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi:

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: …………… Ngày hết hạn (nếu có): …/…/……

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………..……………………………………

Điện thoại: ………………………..Email (nếu có): ………………………………………………

2. Trường hợp tổ chức đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi:

Tên tổ chức: …………………………………………………..…………………………………………

Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập (nếu có): ……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..…………………………………………………..

Họ và tên người đại diện: …………………………………………………..………………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện:

Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ……….. Ngày hết hạn (nếu có): …/…/……

Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu/lần thứ … ngày …/…/…… tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố ……………….. của:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………….

Lý do đề nghị thu hồi: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo Giấy đề nghị này có:

1 ……………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………………………………..

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)1

___________________

1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Tôi/(Tên tổ chức) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và tài liệu kèm theo.

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi họ tên)1

____________________

1 Người đề nghị/Người đại diện của tổ chức ký trực tiếp vào phần này.

6. Câu hỏi thường gặp

Lưu ý khi hủy giấy phép đăng ký kinh doanh?

Khi hủy giấy phép đăng ký kinh doanh, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo thực hiện quy trình một cách đúng đắn và hợp pháp: tuân theo thời hạn và thủ tục quy định; đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ và chính xác; thông báo cho các bên liên quan như cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, đối tác kinh doanh và nhân viên; rà soát các cam kết và hợp đồng; xử lý nợ và các vấn đề tài chính và hoàn thành khóa mã số thuế để tránh gặp phải rắc rối về mặt pháp lý.

Nộp hồ sơ khóa mã số thuế khi muốn hủy giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu?

Hồ sơ khoá mã số thuế sẽ được nộp tại Chi cục thuế quận/huyện. Lưu ý rằng để khóa mã số thuế hộ kinh doanh trước tiên bạn cần thực hiện đóng đầy đủ các khoản thuế (thuế khoán, thuế môn bài) đã phát sinh trước khi ngừng kinh doanh.

Không huỷ giấy phép kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Điều 44 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định các vi phạm liên quan đến việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, trong đó việc hộ kinh doanh ngừng hoạt động hoàn toàn nhưng không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 lên đến 1.000.000 đồng.

Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về hồ sơ thủ tục huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh để thực hiện đúng theo quy định. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục huỷ giấy phép đăng ký kinh doanh một cách nhanh chóng và thuận lợi. Nếu cần hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ ACC Đồng Nai.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790