Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH

Giám đốc Công ty TNHH đóng vai trò quan trọng và có trách nhiệm lớn trong việc lãnh đạo, quản lý và đại diện pháp lý cho công ty. Thông qua bài viết này, ACC Đồng Nai sẽ phân tích chi tiết Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH và trách nhiệm pháp lý mà giám đốc phải chấp hành để đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp và bền vững của công ty.

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH
Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH

1. Giám đốc công ty TNHH là ai?

Theo khoản 1 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 thì giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo đó, giám đốc công ty TNHH là người được bổ nhiệm hoặc tuyển dụng để đảm nhận vai trò lãnh đạo, quản lý và đại diện pháp lý cho công ty TNHH. Người này thường được chỉ định bởi Hội đồng thành viên của công ty và có trách nhiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định và hoạt động của công ty. Giám đốc có vai trò quản lý chung và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược và đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty TNHH

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên: Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết và quyết định được thông qua bởi Hội đồng thành viên (hoặc Hội đồng quản trị), đảm bảo các quyết định được thực hiện đúng thời hạn và đúng phương pháp.

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty: Giám đốc có thẩm quyền quyết định các vấn đề hàng ngày như chính sách bán hàng, chiến lược marketing, và các hoạt động vận hành của công ty để đảm bảo hoạt động hiệu quả và lợi nhuận.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty: Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư, đồng thời đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược dài hạn của công ty.

Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác: Giám đốc có thẩm quyền ban hành và điều chỉnh quy chế quản lý nội bộ của công ty để đảm bảo sự liên thông và hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh và quản lý.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên: Giám đốc có thẩm quyền quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các người quản lý trong công ty, trừ khi chức danh này thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên: Giám đốc có thẩm quyền ký kết các hợp đồng nhân danh công ty, bảo đảm rằng các hợp đồng này phù hợp với chiến lược và lợi ích dài hạn của công ty.

Giám đốc công ty TNHH có quyền và nghĩa vụ gì?
Giám đốc công ty TNHH có quyền và nghĩa vụ gì?

Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty: Giám đốc có nhiệm vụ đưa ra các kiến nghị về phương án cơ cấu tổ chức công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên: Giám đốc phải trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên, giúp họ có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của công ty.

Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh: Giám đốc có trách nhiệm đưa ra kiến nghị về phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh, đảm bảo công ty tăng trưởng bền vững và tăng giá trị cho cổ đông.

Tuyển dụng lao động: Giám đốc có thẩm quyền tuyển dụng nhân sự cho công ty, đảm bảo đội ngũ nhân viên phù hợp và đủ năng lực để thực hiện các mục tiêu kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động: Ngoài các quyền và nghĩa vụ đã nêu, giám đốc còn phải tuân thủ các quy định khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và các hợp đồng lao động.

Những quyền và nghĩa vụ này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn yêu cầu tính quyết đoán và khả năng lãnh đạo tốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty TNHH trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

>>>> Xem thêm bài viết: Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai trọn gói giá rẻ

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc công ty TNHH

Điều kiện và tiêu chuẩn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong một công ty TNHH, chúng ta cần xem xét các điều sau đây:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020: Giám đốc không được nằm trong những trường hợp đặc biệt, tức là không thuộc đối tượng bị cấm hoặc hạn chế theo quy định pháp luật.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định: Giám đốc cần phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để có thể thực hiện quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty một cách hiệu quả. Ngoài ra, điều kiện này cũng có thể được quy định cụ thể hơn trong Điều lệ của công ty.

Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước: 

Đối với Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của doanh nghiệp nhà nước, các tiêu chuẩn và điều kiện cần phải đáp ứng gồm:

 • Tiêu chuẩn và điều kiện các điều kiện chung về trình độ, kinh nghiệm và khả năng quản lý kinh doanh.
 • Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ.
 • Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Những yêu cầu này nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan và tránh xung đột lợi ích trong quản lý và điều hành của Giám đốc công ty TNHH, đặc biệt là trong trường hợp của các doanh nghiệp có sự liên quan mật thiết với nhà nước.

4. Quy định về tiền lương, tiền thường, thù lao của giám đốc công ty TNHH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của Giám đốc công ty TNHH được quy định như sau:

Thù lao, thưởng và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh:

Công ty TNHH có quyền trả thù lao, thưởng cho Giám đốc dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty, bao gồm các khoản thù lao và thưởng để khuyến khích và thúc đẩy các quản lý đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh đã được đặt ra.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác:

 • Giám đốc được trả lương và thưởng theo quyết định của Hội đồng thành viên. Điều này áp dụng khi không có quy định khác về tiền lương và thưởng trong Điều lệ công ty.
 • Thù lao của Giám đốc công ty TNHH được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản này phải được thể hiện rõ ràng và chi tiết trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải được báo cáo rõ ràng.

Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc trả lương, thưởng và thù lao cho Giám đốc công ty TNHH, đồng thời cũng giúp thúc đẩy sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. Việc áp dụng chính sách này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và Điều lệ công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

>>>> Xem thêm bài viết: Công ty TNHH có bao nhiêu thành viên?

5. Mọi người cùng hỏi

Công chức có đủ tiêu chuẩn trở thành giám đốc công ty TNHH không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, công chức không được tham gia quản lý điều hành công ty TNHH với tư cách là giám đốc.

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH được tính như thế nào?

Thông thường, tiền lương của Giám đốc công ty TNHH được quyết định bởi Hội đồng thành viên, căn cứ vào trách nhiệm quản lý và hiệu quả công việc của Giám đốc. Quy trình này phải tuân thủ quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật về tiền lương và thu nhập.

Tóm lại, trong công ty TNHH, vai trò của Giám đốc không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người chịu trách nhiệm cao về quản lý và điều hành. Quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc giúp định hướng sự phát triển ổn định và bền vững của công ty TNHH. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với ACC Đồng Nai để được tư vấn và hỗ trợ.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345