Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh công ty

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh công ty là một văn bản quan trọng giúp doanh nghiệp thông báo đến cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh, và các bên liên quan về quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong quản lý hoạt động, mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Trong phần này, chúng tôi sẽ cùng cung cấp mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh công ty.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh công ty
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh công ty

1. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh công ty

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh công ty sẽ được soạn thảo theo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh quy định tại Phụ lục II-19 kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………. Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:……………………..

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh1:[1]:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đến hết ngày…. tháng…. năm……

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)

……………………………………………………………………………………………………..

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):…………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:………………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:……………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):……………………. Ngày cấp…/…/……… Nơi cấp:………………………..

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………….

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo2:[2]:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm……

Lý do tiếp tục kinh doanh:……………………………………………………………….

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):………………………… Ngày cấp…/…/…….. Nơi cấp:…………………….

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày…. tháng…. năm…… đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:…….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):………… Ngày cấp:  /    /……………………………………………………… Nơi cấp:

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:……………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):….. Ngày cấp:……………………………………………………. /… /… Nơi cấp:……………..

Lý do tiếp tục kinh doanh:……………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)3[3]

1 – Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

2 – Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

3 – Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh công ty

Mục “Kính gửi”: Ghi rõ tên Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi chi nhánh công ty đăng ký.

Mục “Tên doanh nghiệp”:

 • Ghi đầy đủ tên công ty (bằng chữ in hoa).
 • Ghi mã số doanh nghiệp/mã số thuế của công ty.
 • Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

Mục “Trường hợp tạm ngừng kinh doanh”:

– Đối với doanh nghiệp:

 • Chọn trường hợp áp dụng: “Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm …… đến hết ngày….tháng….năm ……. “.
 • Ghi rõ lý do tạm ngừng kinh doanh.
 • Ghi rõ đề nghị về việc chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

– Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

 • Chọn trường hợp áp dụng: “Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:”.
 • Ghi đầy đủ tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (bằng chữ in hoa).
 • Ghi mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (nếu có).
 • Ghi tên chi nhánh chủ quản (nếu có).
 • Ghi rõ lý do tạm ngừng kinh doanh.

Mục “Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo”:

–  Đối với doanh nghiệp:

 • Chọn trường hợp áp dụng: “Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày … tháng….năm ………. “.
 • Ghi rõ lý do tiếp tục kinh doanh.
 • Ghi rõ đề nghị về việc chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

– Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

 • Chọn trường hợp áp dụng: “Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:”.
 • Ghi đầy đủ tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (bằng chữ in hoa).
 • Ghi mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Ghi số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (nếu có).
 • Ghi tên chi nhánh chủ quản (nếu có).
 • Ghi rõ lý do tiếp tục kinh doanh.

Mục “Cam kết”: Ghi rõ cam kết của doanh nghiệp về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo.

Mục “Người ký”: Ghi rõ họ tên, chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu chi nhánh và ký tên, đóng dấu (nếu có).

Trên đây là nội dung về Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh công ty. Nếu còn câu hỏi cần giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với ACC Đồng Nai để được tư vấn, trao đổi trong thời gian sớm nhất.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790